Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By h2o_eye
#748559 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kiểm tra chất lượng, phát hiện khuyết tật cọc khoan nhồi- Nguyên nhân- Giải pháp khắc phục
Kiểm tra chất lượng, phát hiện khuyết tật cọc khoan nhồi­ Nguyên nhân­ Giải pháp khắc phục
khoan nhåi nh­ lµ PIT cña h·ng PDI­Mü, MIMP cña Ph¸p.
Còng tõ nguyªn lý nµy mét sè ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng cäc ®­îc ®Ò
xuÊt nh­ lµ ph­¬ng ph¸p chÊn ®éng song song, ph­¬ng ph¸p sãng øng suÊt
trong. Tuy nhiªn c¸c ph­¬ng ph¸p nµy chØ ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp
®Æc biÖt.
Ph­¬ng ph¸p siªu ©m truyÒn qua nhê c¸c èng ®Æt s½n trong cäc còng lµ
mét ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông phæ biÕn trªn thÕ giíi. Ph­¬ng ph¸p nµy dùa
vµo vËn tèc ©m truyÒn trong bª t«ng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cäc. §· cã
nhiÒu thiÕt bÞ kiÓm tra ®­îc chÕ t¹o, trong ®ã thiÕt bÞ ®­îc sö dông nhiÒu
nhÊt lµ CSL (Crosshole Sonic Logging) cña h·ng Olson Instrument.
Ngoµi c¸c ph­¬ng ph¸p nªu trªn, ng­êi ta cßn sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p sau
®Ó kiÓm tra chÊt l­îng cäc : ph­¬ng ph¸p khoan lÊy lâi, ph­¬ng ph¸p tia
gamma, ph­¬ng ph¸p néi soi bª t«ng.

C¸c ph­¬ng ph¸p thö t¶i x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cäc khoan nhåi :
Trong c¸c ph­¬ng ph¸p thö t¶i cäc khoan nhåi th× ph­¬ng ph¸p thö t¶i tÜnh
truyÒn thèng lµ ph­¬ng ph¸p cho ®é chÝnh x¸c cao nhÊt vµ còng ®­îc sö
dông sím nhÊt. Tuy nhiªn, khi c¸c cäc khoan nhåi ®­îc thi c«ng s©u h¬n,
®­êng kÝnh cäc lín h¬n dÉn ®Õn søc chÞu t¶i cäc rÊt lín th× ph­¬ng ph¸p
thö t¶i tÜnh truyÒn thèng gÆp khã kh¨n.
Nh÷ng n¨m 60, ViÖn c«ng nghÖ Case ®· x©y dùng “Ph­¬ng ph¸p thö ®éng
biÕn d¹ng lín PDA” ®Ó kiÓm tra søc chÞu t¶i cäc khoan nhåi dùa trªn lý
thuyÕt truyÒn sãng trong cäc. §Õn nay, ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông phæ
biÕn vµ ®­îc ®­a vµo quy tr×nh cña nhiÒu n­íc.
§Çu nh÷ng n¨m 1980, gi¸o s­ ng­êi Mü Jorj O. Osterberg cña Tr­êng §¹i häc
Northwestern, Florida ®· ®­a ra mét c«ng nghÖ nÐn tÜnh míi mµ sau nµy
mang tªn «ng lµ “Ph­¬ng ph¸p thö t¶i tÜnh b»ng hép t¶i träng Osterberg”.
T¶i träng thö t¸c dông lªn cäc ®­îc truyÒn tõ hép t¶i träng ®Æt s½n trong
th©n cäc tr­íc khi ®æ bª t«ng. Cho ®Õn nay ph­¬ng ph¸p nµy ®· ®­îc ¸p
dông réng r·i vµ ®­îc ®­a vµo tiªu chuÈn cña nhiÒu n­íc. C«ng ty Loadtest
Cọc khoan nhồi đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông tại Việt nam. Loại cọc này có khả năng áp dụng thích hợp cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement