Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By aam_kazegura151
#747739 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tài nguyên thiên nhiên
Ch­¬ng I
Kh¸i luËn chung
Mét sè vÊn ®Ò vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng
I. Tµi nguyªn thiªn nhiªn
1. Kh¸i niÖm vµ thuéc tÝnh cña tµi nguyªn thiªn nhiªn
­ Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ nh÷ng yÕu tè cña tù nhiªn mµ con ng­êi cã thÓ
khai th¸c, chÕ biÕn vµ sö dông ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vËt chÊt.
­ Tõ ®Þnh nghÜa trªn vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn ta cã thÓ thÊy ®­îc sù cÇn
thiÕt cña tµi nguyªn thiªn nhiªn ®èi víi con ng­êi trong cuéc sèng. Nh­ng tµi
nguyªn thiªn nhiªn l¹i cã ®Æc ®iÓm:
+ Sù ph©n bè tµi nguyªn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau
trªn tr¸i ®Êt t¹o ra sù ­u ®·i cña tù nhiªn víi tõng vïng l·nh thæ, ®iÒu nµy phô
thuéc vµo cÊu t¹o ®Þa chÊt còng nh­ khÝ hËu thêi tiÕt cña tõng vïng.
+ §¹i bé ph©n c¸c nguån tµi nguyªn cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao hiÖn nay
®Òu h×nh thµnh qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña lÞch sö.
§Ó ta thÊy r»ng thiªn nhiªn ®· t¹o ra nh÷ng nguån tµi nguyªn, xem xÐt
d­íi nh÷ng gi¸c ®é kh¸c nhau cã thÓ thÊy ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nguån tµi
nguyªn lµ tÝnh chÊt quý hiÕm, cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Nh÷ng nguån tµi
nguyªn nµy cã ý nghÜa quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng con
ng­êi.
2. Ph©n lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn
2.1. Ph©n lo¹i nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn theo c«ng dông:
Môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i nguån tµi nguyªn theo c«ng dông lµ x¸c
®Þnh vai trß cña nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh
tÕ còng nh­ ®êi sèng cña con ng­êi. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cã thÓ chia
nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ra lµm 7 lo¹i:
Tài nguyên thiên nhiên với vai trò là một thành phần chủ yếu của môi trường, bởi vậy, việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên chính là nội dun
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement