Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By canhdongtuyet78
#747710 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng của vấn đề phát triển công nghiệp và ô nhiễm môi trường.
§Ò c­¬ng chi tiÕt.
2
Ch­¬ng I:
Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp bÒn v÷ng lµ mét xu thÕ cña
thêi ®¹i
1>ThÕ nµo lµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp bÒn v÷ng ?
­ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ ph¸t triÓn ®¶m b¶o cho h«m nay vµ ngµy
mai.tøc lµ trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cÇn khai th¸c nguyªn liÖu,
vËy cÇn khai th¸c vµ sù dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn
nhiªn khan hiÕm
­ Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ph¶i ®i d«i víi bè trÝ,quy ho¹ch c¸c khu c«ng
nghiÖp 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó tËn dông vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån nh­
lao déng,nguyªn nhiªn v©t liÖu .
­ Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®i ®«i víi b¶ä vÖ m«i tr­êng,Bëi m«i tr­êng
chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp .ngµnh c«ng
nghiÖp ph¸t triÓn lµ lÊy nguyªn liÖu tõ ®Çu vµä cña m«i tr­êng vµ
chÊt th¶i c«ng nghiÖp còng ®­îc th¶i ra m«i tr­êng .
­ Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp bÒn v÷ng cÇn tu©n theo c¸c quy luËt cña tù
nhiªn .
­ Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®i ®«i víi sö lý c¸c nguån chÊt th¶i do c«ng
nghiÖp th¶i ra b»ng c¸ch x©y dùng c¸c hÖ thèng xö lý c¸c chÊt th¶i
khi ®­a chóng ra m«i tr­êng ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng cho sù sèng .
­ Tãm l¹i ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ ph¸t triÓn ®i ®«i víi b¶ä vÖ tµi
nguyªn thiªn nhiªn ,b¶ä vÖ m«i tr­êng sèng b»ng chÝnh c¸c biÖn ph¸p
nh­ khai th¸c sö dông hiÖu qña nguån tµi nguyªn cã sù quy ho¹ch,vµ
cã 1 chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi
Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường sống đã trở thành môit vấn nạn của xã hội. Ô nhiễm môi trường có từ rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân có thể thấy rõ nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement