Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_ka_yeuanhvitien
#747169 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nghiên cứu tạo dáng điện thoại di động
PhÇn mét
1.S¬ l­îc lÞch sö chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng ®td®
*LÞch sö cña ®iÖn tho¹i di ®éng h·ng Nokia
§iÖn tho¹i di ®éng h·ng nokia ®­îc s¶n xuÊt tõ n¨m 1984 . Mét vµi ng­êi
cho r»ng dông cô giao tiÕp nµy qu¸ cång kÒnh vµ nÆng , kÕt nèi th«ng
tin chËm , nh­ng vÉn ®­îc tiÕp nhËn ®Õn ngµy nay `
§TD§ kh«ng ngõng ®­îc dæi míi vÒ tÝnh n¨ng , h×nh d¸ng nhá gän h¬n
tiÖn lîi h¬n ,®Ñp h¬n ,phï hîp víi mäi løa tuæi
B©y giê th× viÖc göi ®i c¸c th«ng ®iÖp , thËm chÝ ch¬i trß ch¬i
(games),chôp ¶nh b»ng di ®éng ®· tham gia vµo cuéc sèng hµng ngµy cña
ng­êi sö dông ®iÖn tho¹i .
ChØ cÇn di chuyÓn nót ®iÒu chØnh thø tù tõ tr¸i sang ph¶i , xung quanh
mµn h×nh cña mobile phone lªn biÓu t­îng , h×nh ¶nh vµ th«ng tin cÇn
thiÕt sÏ ®­îc më ra .
2. §TD§ ngµy nay
Chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i th«ng tin . Cuéc sèng mu«n mµu mu«n
vÎ , lu«n thay ®æi vµ vËn ®éng kh«ng ngõng . V× thÕ , §TD§ gãp mét
phÇn kh«ng nhá , hay cã thÓ nãi lµ kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng .
B¹n th­êng xuyªn liªn l¹c víi ng­êi th©n , b¹n bÌ trong khi ®ang lµm mét
c«ng viÖc nµo ®ã . Cuéc sèng th­êng ngµy l¹i qu¸ bËn rén khiÕn b¹n chØ
cã thÓ nãi qua ®iÖn tho¹i . Sö dông §TD§ cßn thay thÕ ®­îc c«ng viÖc
cña mét th­ ký . NhiÒu c«ng ty n­íc ngoµi , trong c«ng viÖc kinh doanh ,
bu«n b¸n , th«ng tin nhanh lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt . Mçi nh©n viªn khi
ra ngoµi c«ng t¸c hoÆc giao dÞch n¬i nµy , n¬i kia buéc ph¶i mang theo
mobile phone ®Ó tiÖn viÖc liªn l¹c …
Loµi ng­êi ngµy nay lu«n muèn chíp lÊy thêi c¬ ®Ó nhanh chãng thµnh
®¹t , v× thÕ kÜ thuËt cña c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c ®ßi hái ph¶i
nhanh , míi vµ thay ®æi sè liÖu . §TD§ kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi vµ c¶i
Điện thoại di động hãng nokia được sản xuất từ năm 1984 . Một vài người cho rằng công cụ giao tiếp này quá cồng kềnh và nặng , kết nối thông tin chậm , nhưng vẫ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement