Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Zack
#745604 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng
2
Quản lý dự án, chuẩn bị đầu tư và thực hiện một phần công tác chuẩn bị
vận hành các dự án do Tập đoàn giao
Thực hiện tư vấn quản lý dự án ; Tư vấn giám sát thi công Tư vấn thẩm
tra dự toán và tổng dự toán TƯ vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các
công trình xây dựng và một số công tác tư vấn khác phù hợp với năng lực và
đúng với quy định của pháp luật.
4 Chiến lược hoạt động của tổ chức :
I.
Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­
- Hoµn thµnh c¬ b¶n thi c«ng phÇn x©y th« c«ng tr×nh TT§H &
TTVTN§LVN;
- Hoµn thµnh chuÈn bÞ ®Çu t­ vµ triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh
Trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng §iÖn quèc gia A0.
- Hoµn thµnh thñ tôc chuÈn bÞ ®Çu t­, dù ¸n Trung t©m Tµi chÝnh
Th­¬ng m¹i TËp ®oµn §iÖn lùc.
II. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ®èi víi c«ng t¸c kh¸c.
1. C«ng t¸c tæ chøc
- Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc c¸c phßng trong Ban
- Bæ sung c¸n bé chuyªn viªn nghiÖp vô ®¸p øng víi tõng giai ®o¹n
ph¸t triÓn cña c¸c dù ¸n.
- Söa ®æi bæ sung Quy chÕ chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng cho phï
hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn cña c¸c dù ¸n.
- ¸p dông HÖ thèng Qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000­2000
2. Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng
- §¶m b¶o thu nhËp cña CBCNV æn ®Þnh, phÊn ®Êu ®Ó thu nhËp
n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc.
- Thùc hiÖn nghiªm chØnh Tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ, c¸c quy chÕ,
quy ®Þnh liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng.
Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng được thành lập ngày 24/09/2002 theo căn cứ số 245/QĐ- EVN HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.. Khi mớ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By vuphat810
#1035181 Minh đang thực hiện bài báo cáo thực tập với chủ đề liên quan đến topic này. Rất mong nhận được file word từ admin. Mình Thank nhiều !!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035185 rất tiếc đúng bài này bị lỗi link
Bạn tham khảo bài này
Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng: Thực trạng và giải pháp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement