Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baohuy72
#744201 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổng quan hệ thống thông tin di động GMS
§å ¸n tèt nghiÖp

Sinh viªn:
Lª ViÕt Quang
-
Líp 43C - §TVT
2
t­¬ng ®èi lín vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi tæng sè thuª bao ®iÖn tho¹i trªn thÕ
giíi. Trong t­¬ng lai c¸c hÖ thèng tæ ong sö dông kü thuËt sè sÏ trë thµnh hÖ
thèng th«ng tin ®a n¨ng.
Th«ng tin di ®éng lÇn ®Çu tiªn ®­îc sö dông ë Mü (n¨m 1946) vµ sau ®ã lµ
Ch©u ¢u nh­ng do kü thuËt ch­a hoµn h¶o nªn ch­a ®­îc sö dông réng r·i mÆc
dï nhu cÇu ®­îc sö dông lµ rÊt lín. Lóc ®Çu hÖ thèng nµy míi ®­îc sö dông
trong ph¹m vi quèc gia, ch­a ®­îc sö dông trªn ph¹m vi quèc tÕ. Tr­íc nhu cÇu
t×nh h×nh thùc tÕ ®ã cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ nhanh chãng cho ra ®êi m¹ng ®iÖn
tho¹i di ®éng sö dông ®­îc trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi.
Cho m·i ®Õn n¨m 1969 ng­êi ta míi ®­a ra ®­îc mét hÖ thèng míi cã tªn
gäi lµ IMTS (Improved Mobile Telephone Service). §©y lµ hÖ thèng th«ng tin
di ®éng ®a truy nhËp víi ph­¬ng thøc song c«ng. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét b­íc
tiÕn ®Æc biÖt quan träng cña hÖ thèng th«ng tin di ®éng sau nµy.
§Õn nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 80, cÊu tróc « nhá ®· ®­îc sö dông ®Ó ®¸p øng
nhu cÇu sö dông ngµy cµng lín cña th«ng tin di ®éng. GSM (Group Special
Mobile hay Global System for Mobile Communication - nhãm ®Æc tr¸ch di
®éng hay hÖ thèng th«ng tin di ®éng toµn cÇu), víi tiªu chuÈn viÔn th«ng m¹ng
tæ ong sè toµn Ch©u ¢u do ETSI (European Telecommunication Standard
Institute - viÖn tiªu chuÈn viÔn th«ng Ch©u ¢u) quy ®Þnh vµ mét tiªu chuÈn
chung. NghÜa lµ c¸c thuª bao di ®éng cã thÓ sö dông c¸c m¸y ®iÖn tho¹i di
®éng trªn toµn Ch©u ¢u. M¹ng GSM ®­îc ph¸t triÓn tõ n¨m 1982 do mét nhãm
chuyªn gia CEPT víi hai môc tiªu chÝnh lµ: ChuyÓn vïng toµn Ch©u ¢u vµ
t­¬ng t¸c víi ISDN (®Ó t¹o kh¶ n¨ng cung cÊp nhiÒu dÞch vô).
GSM ®­îc c¶i tiÕn nhiÒu lÇn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn cña dÞch
vô di ®éng Cellular vµ kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng th«ng tin di
®éng ®· cã. §Õn n¨m 1992 hÖ thèng th«ng tin di ®éng ®Çu tiªn ®· ®­îc ra ®êi
sau 10 n¨m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn.
1.2. C¸c ®Æc tÝnh cña m¹ng th«ng tin di ®éng GSM
Tõ c¸c kiÕn nghÞ cña m¹ng th«ng tin di ®éng ®­îc viªn tiªu chuÈn viÔn
th«ng Ch©u ¢u ®­a ra cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh sau:
* §­a ra nhiÒu dÞch vô vµ tiÖn Ých cho c¶ th«ng tin tho¹i vµ c¶ phi héi tho¹i.
* Cã sù t­¬ng thÝch gi÷a c¸c dÞch vô cña m¹ng GSM víi c¸c m¹ng kh¸c
nh­ : ISDN, PSPDN, PLMN, CSPDN￿ th«ng qua c¸c giao diÖn chung.
* Mét hÖ thèng ®a quèc gia cã thÓ cho phÐp th©m nhËp vµ qu¶n lý mäi thuª
bao di ®éng tu©n theo chuÈn GSM.
* Tù ®éng ®Þnh vÞ vµ cËp nhËt vÞ trÝ cho mäi thuª bao di ®éng.
Ngày nay thông tin di động số lần lượt ra đời đã chứng tỏ tính ưu việt hơn hẳn so với hệ thống thông tin tương tự như: GMS, IS - 54, JDC…Ở Việt Nam thông tin d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement