Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuhang07_vt
#744172 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu về Hệ thống thông tin di động GSM
Ng« §øc Lam
2
tin di ®éng, tÇn sè c¸c hÖ thèng nµy ®ang ®­îc chuyÓn tõ vïng 800-900 Mhz
vµo vïng 1,8-1,9 GHz.
I.2 - Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÖn tho¹i di ®éng tæ ong.
Toµn bé vïng phôc vô cña hÖ thèng ®iÖn tho¹i di ®éng tæ ong ®­îc
chia thµnh nhiÒu vïng nhá , gäi lµ c¸c « , mçi « cã mét tr¹m gèc phô tr¸ch vµ
®­îc ®iÒu khiÓn bëi tæng ®µi sao cho thuª bao vÉn cã thÓ duy tr× cuéc gäi mét
c¸ch liªn tôc khi di chuyÓn gi÷a c¸c «.
Trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i di ®éng tæ ong th× tÇn sè c¸c m¸y di ®éng lµ
kh«ng cè ®Þnh ë mét kªnh nµo ®ã mµ kªnh ®µm tho¹i ®­îc x¸c ®Þnh nhê kªnh
b¸o hiÖu vµ m¸y di ®éng ®­îc ®ång bé vÒ tÇn sè mét c¸ch tù ®éng . V× vËy
c¸c « kÒ nhau nªn sö dông tÇn sè kh¸c nhau cßn nÕu c¸ch xa h¬n th× cã thÓ
t¸i sö dông tÇn sè ®ã . §Ó cho phÐp c¸c m¸y di ®éng cã thÓ duy tr× cuéc gäi
liªn tôc trong khi di chuyÓn gi­· c¸c « th× tæng ®µi sÏ ®iÒu khiÓn c¸c kªnh
b¸o hiÖu ho¨c kªnh l­u l­îng theo sö dông cña m¸y di ®éng ®Ó chuyÓn ®æi
tÇn sè cña m¸y di ®éng ®ã thµnh mét tÇn sè thÝch hîp mét c¸ch tù ®éng.

HiÖu qu¶ sö dông tÇn sè cña hÖ thèng ®iÖn tho¹i di ®éng t¨ng lªn v× c¸c kªnh
RF gi÷a c¸c BS kÒ nhau cã thÓ ®­îc ®Þnh vÞ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhê viÖc t¸i sö
dông tÇn sè vµ do ®ã dung l­îng thuª bao ®­îc phôc vô sÏ t¨ng lªn.
I.3 - C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña hÖ thèng th«ng tin di ®éng .

1. Sö dông b¨ng tÇn ®­îc cÊp ph¸t hiÖu qu¶ ®Ó ®¹t ®­îc dung l­îng cao do
sù h¹n chÕ cña d¶i tÇn v« tuyÕn sö dông cho th«ng tin di ®éng .
F2
F3
F6
F1
F4
F5
F7
F6
F5
F1
F7
F4
F3
F2
Hệ thống TTDĐ số sử dụng kỹ thuật đa thâm nhập phân chia theo thời gian (TDMA) đầu tiên trên thé giới ra đời ở Châu Âu và có tên gọi là GSM.. GSM được phát tri
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement