Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Willesone
#742878 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp ở Hà Tây
2
đường quốc lộ 6, 32, 1A cũ, d©n số trªn 2,5 triệu người, diện tÝch
2192,9km2 là một trong t¸m tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc.
Hà T©y h×nh thành 3 vïng sinh th¸i râ rệt: đồng bằng, trung du và miền nói,
thuận tiện cho ph¸t triển n«ng- l©m nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ.
Hà T©y là tỉnh cã nhiều làng nghề truyền thống, cã nhiều lực lượng lao
động trẻ, cần cï, th«ng minh, cã hiểu biết và lu«n mong muốn được tiếp
cận với khoa học tiªn tiến và hiện đại trªn thế giới.
Nhận thức được điều đã, với những tiềm năng và vị trÝ hành chÝnh, giao
th«ng thuận lợi của địa phương để thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH quª
hương-đất nước, ngày 30/8/1997 UBND tỉnh Hà T©y đã cã tờ tr×nh và được
Thủ tướng ChÝnh phủ phª duyệt tại Quyết định số 713/ QĐ-TTg ngày 30
th¸ng 8 năm 1997 về việc thành lập khu c«ng nghiệp Phó C¸t với tổng diện
tÝch 1200ha và ngày 31/10/2002 Thủ tướng ChÝnh phủ cã Quyết định số:
996/QĐ-TTg thành lập khu c«ng nghiệp Bắc Phó C¸t với quy m« diện tÝch
327ha. Khu c«ng nghiệp Bắc Phó C¸t là khu c«ng nghiệp sạch với c¸c
ngành c«ng nghiệp c«ng nghệ cao, kh«ng g©y độc hại cho khu vực l©n cận
như: c«ng nghiệp điện tử, sản xuất hàng tiªu dïng, cơ khÝ chÝnh x¸c, vật
liệu x©y dựng...
Trong dù ¸n ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt cã khu c«ng nghiÖp (KCN) Phó
C¸t vµ khu c«ng nghÖ cao Hßa L¹c. Ngµy 12/10/1998, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· kÝ quyÕt ®Þnh sè 198/1998/Q§-TTg vÒ viÖc thµnh lËp khu c«ng nghÖ cao Hßa L¹c , phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ vÒ dù ¸n ®Çu t­ tõ giai ®o¹n I khu c«ng nghÖ nµy.
Khu c«ng nghÖ cao Hßa L¹c ®­îc x©y dùng t¹i vïng Hßa L¹c víi diÖn
tÝch ®Õn n¨m 2020 lµ 1600ha gåm 5 x· (H¹ B»ng, Th¹ch Hãa, T©n X·, B×nh Yªn vµ Cè §«ng) thuéc huyÖn Th¹ch ThÊt, c¸ch Hµ Néi 30 km theo h­íng cao tèc L¸ng- Hßa L¹c.
Khu c«ng nghiÖp B¾c Phó C¸t cã vÞ trÝ ®Þa lý, giao th«ng hÕt søc thuËn
lîi, c¸ch Thñ ®«Hà Nội 27 Km, c¸ch s©n bay quèc tÕ Nội Bài 47 Km, nằm
s¸t ®­êng cao tèc L¸ng- Hßa L¹c (rộng 140 m, dài 30 Km với 6 làn xe) và
nằm trªn trôc ®­êng Hå ChÝ Minh kÐo dµi, nằm trong chuỗi ®« thÞ MiÕu M«n- Xu©n Mai- Hßa L¹c- S¬n T©y, chuçi ®« thÞ ph¸t triÓn kh«ng gian Hµ Néi vÒ phÝa T©y vµ bªn c¹nh c¸c dù ¸n träng ®iÓm quèc gia nh­: Khu c«ng
nghÖ cao Hßa L¹c, lµng v¨n hãa c¸c d©n téc ViÖt Nam, Đại học Quốc gia
Hà Nội...Từ Khu c«ng nghiÖp B¾c Phó C¸t cã thÓ dÔ dµng liªn kÕ víi c¸c
Việc thực hiện xây dựng các khu công nghiệp ở Hà Tây quá chậm sẽ gây tổn thất lớn cho ngành công nghiệp của tỉnh nói riêng và kinh tế toàn tỉnh nói chung. Biểu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement