Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girlplay_bizboz
#742504 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết bị Điều chỉnh tự động
§å ¸n m«n häc :TB§CT§ @ & ? Ngµnh: §iÒu khiÓn tù ®éng
GVHD: ThS. NguyÔn Hoµi Nam š ­ 2 ­ › SV: PH¹M VIÖT ANH K38IC
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.......
Th¸i Nguyªn ngµy…th¸ng…n¨m…

Gi¸o viªn h­íng dÉn
NhËN XÐT CñA GI¸O VI£N CHÊM:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………
Th¸i Nguyªn ngµy…th¸ng…n¨m…
GI¸O VI£N CHÊM
Môc lôc

TrangCh­¬ng I : Tæng quan chung vÒ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh tù ®éng ...................................41.1 ChÊt l­îng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿................4 1.1.1 Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn vµ ph©n lo¹i hÖ thèng diÒu khiÓn￿..￿￿￿................5 1.1.1.1 C¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿...￿￿￿5 1.1.1.2 Ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng￿￿￿￿￿￿￿￿...￿￿￿5 1.1.1.3 §Æc tÝnh qu¸ ®é cña hÖ thèng §KT§ ......................................................5 1.1.2 C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña hÖ thèng §KT§￿￿￿￿...￿￿￿￿￿￿￿￿6

1.1.2.1 ChÊt l­îng tÜnh￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.....7
1.1.2.2 ChÊt l­îng ë qu¸ tr×nh qu¸ ®é￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿7
Điều khiển tự động là một trong những nghành mới, đang có đà phát triển một cách tích cực trong nền CN nước nhà, chính vì vậy chúng em những kĩ sư tương lai của
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online