Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ha_anh_p3o
#742502 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công thân đỡ
§HKü ThuËt C«ng NghiÖp TN —

& –


§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

SVTK : Ph¹m Ngäc Duy GVHD : TH.S LªViÕt B¶o
-2-
[2] ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y – GSTS TrÇn V¨n §Þch. Nhµ xuÊt
b¶n khoa häc kü thuËt Hµ Néi 2004.
[3] Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y – NguyÔn §¾c Léc, Lª V¨n TiÕn... Nhµ xuÊt
b¶n khoa häc kü thuËt Hµ Néi 1999 (TËp I).
[4] Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y – NguyÔn §¾c Léc, Lª V¨n TiÕn... Nhµ xuÊt
b¶n khoa häc kü thuËt Hµ Néi 2000(TËpII).
[5] Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y – TrÇn V¨n §Þch . Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi 2000.
[6] VÏ kü thuËt c¬ khÝ tËp I – TrÇn H÷u QuÕ [7] S¸ch tra cøu kü thuËt ®óc thÐp –NXB Khoa häc kü thuËt VN –Phan Tö Phïng .

Môc Lôc
Trang
PhÇnI
Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng
4
PhÇn II X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt

6
PhÇn III X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i
7
PhÇn IV ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ
10
PhÇn V TÝnh vµ tra l­îng d­
39
PhÇn VI TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t
43

Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, mang lại những lợi ích cho con người về tất cả nhữnh lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement