Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mrwobjn
#742484 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống trang bị điện cho truyền động ăn dao của máy doa vạn năng 2620B
tr­êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp th¸i nguyªn
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

—
2
–

SVTH NguyÔn
ThÞ H­¬ng
F PhÇn IV : X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh
F PhÇn V : X©y dùng ®Æc tÝnh qu¸ ®é – xÐt æn ®Þnh vµ hiÖu chØnh
hÖ thèng.
Trªn tinh thÇn lµm viÖc nghiªm tóc, víi nh÷ng nç lùc cao cña b¶n
th©n, néi dung cña b¶n ®å ¸n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng tÝnh to¸n
logic vµ khoa häc cã tÝnh thuyÕt phôc cao. B¶n ®å ¸n ®­îc tr×nh bµy mét
c¸ch logic, khoa häc nh»m gióp cho ng­êi ®äc dÔ hiÓu; c¸c sè liÖu ®­îc lÊy
tõ nh÷ng tµi liÖu cã uy tÝn. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, trong ph¹m
vi thêi gian cã h¹n, l­îng kiÕn thøc lín nªn b¶n ®å ¸n nµy kh«ng khái cßn
nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong nhËn ®­îc sù gãp ý x©y dùng cña c¸c thÇy
c« còng nh­ b¹n bÌ ®Ó b¶n ®å ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì, chØ b¶o nhiÖt
t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc Kiªn trong
bé m«n tù ®éng ho¸ cña tr­êng còng nh­ sù gãp ý x©y dùng cña b¹n bÌ
®ång nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nµy!
Sinh viªn thiÕt kÕ

Trong điều kiện công cuộc kiến thiết nước nhà đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá với những cơ hội thuận lợi và những khó khăn thách thức lớn.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement