Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giang_mafia198
#742477 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC
Sv
: TrÇn B×nh D­¬ng – T§H3 – K43
ThiÕt kÕ m«n häc TruyÒn §éng §iÖn
GVHD: Bïi Quèc Kh¸nh
2
ch­¬ng I
Tæng quan vÒ c«ng nghÖ
CÇu trôc nãi chung ®­îc sö dông trong nhiÒu nghµnh kinh tÕ kh¸c nhau nh­
c¸c ph©n x­ëng l¾p r¸p c¬ khÝ, xÝ nghiÖp luyÖn kim, c«ng tr­êng x©y dùng, cÇu c¶ng... Chóng ®­îc sö dông trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt trªn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c viÖc n©ng bèc vËn chuyÓn t¶i träng, phèi liÖu, thµnh phÈm ... Cã thÓ nãi r»ng, nhÞp ®é lµm viÖc cña m¸y n©ng chuyÓn gãp phÇn quan träng, nhiÒu khi cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt cña c¶ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ë c¸c nghµnh nãi trªn. V× vËy, thiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng cÇn trôc ë c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ c¸c quy tr×nh kü thuËt ®ång thêi còng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ. Tr­íc khi ®i vµo thiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng cho c¬ cÊu n©ng-h¹ cÇu trôc, trong ch­¬ng nµy ta ®i t×m hiÓu mét sè ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ cïng víi viÖc ph©n tÝch nh÷ng nÐt chÝnh trong yªu cÇu truyÒn ®éng cÇu trôc.
I. §Æc ®iÓm chung cña c¬ cÊu n©ng-h¹ cÇu trôc.
CÇn trôc th­êng cã ba chuyÓn ®éng:
 ChuyÓn ®éng n©ng h¹ (cña bé phËn n©ng t¶i ). ChuyÓn ®éng ngang cña xe trôc. ChuyÓn ®éng däc cña xe cÇu.
Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy chØ tËp chung thiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng cho riªng
c¬ cÊu n©ng h¹. §Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ¸n hîp lý cho hÖ truyÒn ®éng c¬ cÊu n©ng h¹, tr­íc hÕt ta ®i ph©n tÝch kh¸t qu¸t nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n vÒ yªu cÇu trong truyÒn ®éng cña c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn trôc.
 Thø nhÊt, vÒ lo¹i phô t¶i: §Æc ®iÓm cña c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng trong
c¬ cÊu cÇn trôc nãi chung lµ ®Òu lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i, cã sè lÇn (tÇn sè) ®ãng ®iÖn lín.
 Thø hai, vÒ yªu cÇu ®¶o chiÒu quay: §éng c¬ truyÒn ®éng cÇn trôc, nhÊt
lµ c¬ cÊu n©ng h¹, ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¶o chuyÒn quay, cã m«men thay ®æi theo t¶i träng rÊt râ rÖt. Theo kh¶o s¸t tõ thùc tÕ th× khi kh«ng cã t¶i träng (kh«ng t¶i) m«men ®éng c¬ kh«ng v­ît qu¸ (15  20)%M
®m
￿; ®èi
víi c¬ cÊu n©ng cña cÇn trôc ngoÆm ®¹t tíi 50% M
®m
¼
 Thø ba, yªu cÇu vÒ khëi ®éng vµ h·m: Trong c¸c hÖ truyÒn ®éng c¸c c¬
cÊu cña m¸y n©ng, yªu cÇu qu¸ tr×nh t¨ng tèc vµ gi¶m tèc ph¶i ªm, ®Æc biÖt ®èi víi thang m¸y vµ thang chuyªn chë kh¸ch. Bëi vËy, m«men ®éng trong qu¸ tr×nh h¹n chÕ qu¸ ®é ph¶i ®­îc h¹n chÕ theo yªu cÇu cña kü thuËt an toµn. ë c¸c m¸y n©ng t¶i träng, gia tèc cho phÐp th­êng ®­îc quy ®Þnh theo kh¶ n¨ng chÞu ®ùng phô t¶i ®éng cña c¸c c¬ cÊu. §èi víi c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn trôc, m¸y xóc gia tèc ph¶i nhá h¬n kho¶ng 0,2 m/s
2

®Ó kh«ng giËt ®øt d©y c¸p. Ngoµi ra, ®éng c¬ truyÒn ®éng trong c¬ cÊu nµy ph¶i cã ph¹m vi ®iÒu chØnh ®ñ réng vµ cã c¸c ®­êng ®Æc tÝnh c¬ tho¶ m·n yªu cÇu c«ng nghÖ. §ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ dõng m¸y chÝnh x¸c, nªn
Truyền động điện là công đoạn cuối cùng của một công nghệ sản xuất. Trong dây truyền sản xuất tự động hiện đại, truyền động đóng góp vai trò quan trọng trong vi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement