Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quanchua9x
#742476 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ
§å ¸n tèt nghiÖp
§Æng Thiªn Quúnh T§H3K42
2
2-3. HÖ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña ®éng c¬ trong kh«ng gian vect¬ ................14
2-3-1. Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i tÝnh trªn hÖ to¹ ®é cè ®Þnh  ...................152-3-2. Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i trªn hÖ to¹ ®é tùa theo tõ th«ng r«to dq:....19
2-4. CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn vect¬ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé..................222-5. C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vect¬ .........................................................24
2-5-1 §iÒu khiÓn vect¬ gi¸n tiÕp ................................................................242-5-2. §iÒu khiÓn vect¬ trùc tiÕp theo tõ th«ng r«to ..................................26
2-6. Tæng hîp c¸c bé ®iÒu chØnh ....................................................................32
2-6-1 Tæng hîp hÖ theo hµm chuÈn: ..........................................................322-6-2 TuyÕn tÝnh ho¸ m« h×nh ®éng c¬......................................................342-6-3 Tæng hîp Ri
sq
vµ R
w
.........................................................................35
2-6-4 Tæng hîp Ri
sd
: ..................................................................................38
2-7 Bé quan s¸t tõ th«ng ...............................................................................39
Ch­¬ng 3: X©y dùng cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn vect¬ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé kh«ng dïng c¶m biÕn tèc ®é .........................................................................46
3-1 S¬ ®å hÖ thèng ®iÒu khiÓn vect¬ kh«ng dïng c¶m biÕn tèc ®é................473-2 §¸nh gi¸ æn ®Þnh cña kh©u tÝnh to¸n tèc ®é ............................................50
Ch­¬ng 4: M« pháng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng .........................................................52
5-1. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®éng c¬. .............................................................525-2. C¸c b­íc tiÕn hµnh m« pháng.................................................................54
5-2-1. Thö nghiÖm víi bé ®iÒu chØnh dßng i
sd
: ..........................................54
5-2-2. Thö nghiÖm víi bé ®iÒu chØnh dßng i
sq
: ..........................................55
5-2-3. Thö nghiÖm víi bé ®iÒu chØnh tèc ®é:.............................................565-2-4. M« pháng m« h×nh hÖ thèng trªn to¹ ®é dq: ...................................585-2-5. M« h×nh toµn bé hÖ thèng kh«ng dïng c¶m biÕn tèc ®é : ...............59Kh©u quan s¸t:............................................................................................61Khèi tÝnh tèc ®é: ........................................................................................64Kh©u tÝnh gãc quay tõ th«ng r«to: .............................................................65C¸c kh©u chuyÓn ®æi to¹ ®é: ......................................................................65
Tµi liÖu tham kh¶o..............................................................................................69Lêi nãi ®Çu .............................................................................................................Ch­¬ng 1: Tæng quan hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. ...................
1-1 C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ......................
1-1-1 §iÒu khiÓn ®iÖn ¸p stator......................................................................1-1-2 §iÒu khiÓn ®iÖn trë rotor ......................................................................1-1-3 §iÒu chØnh c«ng suÊt tr­ît. ..................................................................1-1-4 §iÒu khiÓn tÇn sè nguån cÊp stator. .....................................................
1-2 §iÒu khiÓn vect¬ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ...................................................
Ch­¬ng 2: Tæng hîp hÖ thèng ®iÒu khiÓn vect¬. ..................................................
2-1 M« t¶ to¸n häc ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha:........................................92-2. PhÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh kh«ng gian vect¬ .................................................2-3. HÖ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña ®éng c¬ trong kh«ng gian vect¬ ....................
2-3-1. Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i tÝnh trªn hÖ to¹ ®é cè ®Þnh  .......................2-3-2. Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i trªn hÖ to¹ ®é tùa theo tõ th«ng r«to dq:........
2-4. CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn vect¬ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé......................2-5. C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vect¬ .............................................................
2-5-1 §iÒu khiÓn vect¬ gi¸n tiÕp ....................................................................2-5-2. §iÒu khiÓn vect¬ trùc tiÕp theo tõ th«ng r«to ......................................
2-6. Tæng hîp c¸c bé ®iÒu chØnh ........................................................................
2-6-1 Tæng hîp hÖ theo hµm chuÈn: ..............................................................2-6-2 TuyÕn tÝnh ho¸ m« h×nh ®éng c¬..........................................................2-6-3 Tæng hîp Ri
sq
vµ R
w
.............................................................................
2-6-4 Tæng hîp Ri
sd
: ......................................................................................
Ở hệ thống truyền động động cơ không đồng bộ kinh điển thường có một mạch vògn điều chỉnh tốc độ với tín hiệu phản hồi tốc độ thông thường nhận được từ cảm biến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement