Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nangsaigon_02
#742474 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRỤC CÁN THÉP VẰN
®å ¸n tèt nghiÖp c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Gvhd : th.s- NguyÔn träng khanh 2 svth : NGUyÔN V¡N CH¦ëNG- líp: TC2001MA
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
céng hoµ x
· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr­êng ®¹i häc kü thuËt
§éc lËp _ Tù do _ H¹nh phóc

c«ng nghiÖp
-------o 0 o-------
YYY
®Ò tµi
tèt nghiÖp
Ng­êi thiÕt kÕ
: NGUYÔN V¡N CH￿ëNG
Líp
: TC2001 MA
Gi¸o viªn h­íng dÉn
: NguyÔn Träng Khanh
Ngµy giao ®Ò tµi : 20/10/2006
Ngµy hoµn thµnh: 12/2006
Néi dung ®Ò tµi:

“ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng trôc c¸n thÐp v»n”
Chuyªn ®Ò : Kh«ng
Sè l­îng vµ kÝch th­íc b¶n vÏ : 6 tê A
0
.
Sè b¶n thuyÕt minh
: 1 b¶n thuyÕt minh
Tæ tr­ëng bé m«n
gi¸o viªn h­íng dÉn
tl/hiÖu tr­ëng

(Ký tªn)
(Ký tªn)
Chñ nhiÖm khoa
Môc lôc
STT:
Trang


Trong công cuộc công nghiệp hiện đại hoá đất nước, nghành cơ khí có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trong đó nghành chế tạo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement