Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Thieugia_duy
#742471 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo mũi khoan tiêu chuẩn 17
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp
Tr­êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp –
2
— Bé m«n dông cô c¾t vËt liÖu kü
thuËt

C¸n bé h­íng dÉn
: Th.s Hµ ThÞ Mai

￿￿￿￿￿￿￿￿
Ngµy giao ®Ò tµi : Ngµy hoµn thµnh ®Ò tµi :
Néi dung ®Ò tµi: ThiÕt kÕ vµ lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mòi
khoan tiªu chuÈn Æ17
S¶n l­îng: 25.000 chiÕc/n¨m;
Trang thiÕt bÞ : tù chän
Tæ tr­ëng bé m«n C¸n bé h­íng dÉn TM HiÖu tr­ëng (Ký tªn) (Ký tªn) Chñ nhiÖm khoa (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Theo xu thế chung của sự phát triển khoa kỹ thuật học hiện thế giới Việt Nam chúng ta có những phát triển rất đáng kể, đặc biệt là trong công nghiệp .Nhưng so
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement