Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sok_angle
#742304 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điều hành dự án băng phương pháp PERT-PCM và ứng dụng giải quyết bài toán lập lịch thi công công trình
Trang:2
Chöông I
ÑIEÀU HAØNH DÖÏ AÙN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP
PERT-CMP
(Phöông phaùp sô ñoà maïng löôùi)
Döï aùn (Project) laø moät taäp hôïp caùc hoaït ñoäng (Activity) lieân quan
vôùi nhau vaø phaûi ñöôïc thöïc hieän theo moät thöù töï naøo ñoù cho ñeán khi hoaøn thaønh toaøn boä caùc hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng ñöôïc hieåu nhö laø moät vieäc ñoøi hoûi thôøi gian, vaø nguyeân lieäu (Resource) ñeå hoaøn thaønh. Tröôùc kia ñeå ñieàu haønh döï aùn ngöôøi ta thöôøng duøng bieåu ñoà Gantt (Gantt bar chart), laø moät ñoà thò goàm caùc ñöôøng keû ngang, bieåu thò ñieåm khôûi coâng vaø keát thuùc hoaït ñoäng. Nhöôïc ñieåm cuûa bieåu ñoà laø khoâng xaùc ñònh ñöôïc quan heä giöõa caùc hoaït ñoäng, neân khoâng aùp duïng ñöôïc cho caùc döï aùn lôùn (large-scale project), ñoøi hoûi ñaët keá hoaïch (planning), ñieàu haønh thöïc hieän (scheduling) va kieåm tra (controlling) moät caùch heä thoáng vaø hieäu quaû, thaäm chí phaûi toái öu hoaù hieäu quaû (veà thôøi gian vaø tieát kieäm nguyeân lieäu). Vì vaäy, gaàn nhö ñoàng thôøi vaøo naêm 1956-1958, hai phöông phaùp keá hoaïch, ñieàu haønh vaø kieåm tra döï aùn ñaõ ra ñôøi. Phöông phaùp ñöôøng gaêng hoaëc phöông phaùp ñöôøng tôùi haïn (Critical path method, vieát raét laø CPM) ñöôïc E.I.du Pont de Nemous vaø coâng ty xaây döïng cuûa oâng ñöa ra. Phöông phaùp thöù hai coù teân laø Kyõ thuaät xem xeùt vaø ñaùnh giaù döï aùn (Project evaluation and review technique, vieát taét laø PERT) laø keát quaû nghieân cöùa cuûa moät coâng ty tö vaán theo ñaët haøng cuûa haûi quaân Myõ, duøng ñeå ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån chöông trình teân löûa ñoái cöïc. Hai phöông phaùp ñöôïc hình thaønh ñoäc laäp nhöng raát gioáng nhau, cuøng nhaèm vaøo muïc ñích ñieàu haønh thôøi gian laø chính. Söï khaùc nhau chính laø trong CPM thôøi gian öôùc löôïng cho coâng vieäc, ñöôïc coi laø taát ñònh (Deterministic), coøn trong PERT coù theå laø ngaãu nhieân (Probabilistic). Ngoaøi ra CPM coù tính ñeán quan heä thôøi gian. Ngaøy nay, khi ñaõ phaùt trieån leân, hai phöông phaùp ñöôïc coi laø moät, döôùi moät teân chung laø Phöông phaùp ñieàu haønh döï aùn PERT-CPM, hoaëc Phöông phaùp sô ñoà maïng löôùi hoaëc heä thoáng kieåu PERT (PERT-type system). Noù ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän raát nhieàu kieåu döï aùn, töø xaây döïng, laäp trình maùy tính, saûn xuaát phim ñeán vaän ñoäng tranh cöû chính trò hoaëc caùc cuoäc giaûi phaãu phöùc taïp.
Phöông phaùp ñieàu haùnh döï aùn PERT-CPM goàm ba pha (töùc laø ba
khaâu): keá hoaïch, ñieàu haønh vaø kieåm tra ñieàu chænh. Pha keá hoaïch coù noäi dung laø laäp moät sô ñoà maïng löôùi (arrow network diagram hoaëc arrow diagram), töông töï moät ñoà thò coù höôùng. Pha naøy môû ñaàu baèng vieäc taùch döï aùn thaønh nhieàu hoaït ñoäng rieâng vaø ñònh thôøi gian hoaøn thaønh chuùng. Trong maïng, moãi cung coù höôùng bieåu dieãn hoaït ñoäng vaø caû sô ñoà maïng bieåu thò moái quan heä giöõa caùc hoaït ñoäng. Moãi nuùt bieåu thò moät bieán coá hoaëc söï kieän (event), ñaùnh daáu hoaøn thaønh moät soá hoaït ñoäng (activity) laø caùc cung ñi vaøo nuùt, vaø baét ñaàu caùc hoaït ñoäng öùng vôùi caùc cung ra khoûi nuùt.
Trong sự phát triển vượt bậc của xã hội hiện nay, việc xây dựng các dự án lớn đã có rất nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trợ giúp họ hoàn thành dự án này,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement