Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blogpe_pup
#739997 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu tổng quan về tổng đài điện tử số Alcatel 1000E10 OCB - 283
§å ¸n tèt nghiÖp
Lª Hµ
2
Lêi nãi ®Çu
Sù ph¸t triÓn cña h¹ tÇng c¬ së th«ng tin lµ yÕu tè quan träng thóc ®Èy
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng x· héi cña con ng­êi. Do ®­îc thõa kÕ nh÷ng thµnh tùu cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö, b¸n dÉn, quang häc, tin häc... nªn c«ng nghiÖp viÔn th«ng ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn nh¶y vät kú diÖn ®­a x· héi loµi ng­êi b­íc sang mét kû nguyªn v¨n minh míi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Víi nh÷ng chiÕn l­îc ®i th¼ng vµo kü thuËt míi, hiÖn ®¹i, hµng lo¹t c¸c tæng ®µi ®iÖn tö sè ®· ®­îc trang bÞ vµ ®­a vµo khai th¸c ®Ó thay thÕ cho hµng lo¹t c¸c lo¹i tæng ®µi c¬ ®iÖn cò. Trong mét m¹ng viÔn th«ng, c¸c nót chuyÓn m¹ch vµ hÖ thèng truyÒn dÉn ®ãng vai trß rÊt quan träng, do ®ã viÖc nghiªn cøu n¾m b¾t c¸c kü thuËt vÒ tæng ®µi vµ truyÒn dÉn lµ rÊt cÇn thiÕt. Tæng ®µi Alcatel 1000 E10 cña h·ng Alcatel lµ mét trong nh÷ng tæng ®µi sã cã dung l­îng lín vµ ®ang ®­îc sö dông réng r·i ë ViÖt Nam. Do ®ã trong ®Ò tµi tèt nghiÖp cña em, em ®· nghiªn cøu tæng quan vÒ tæng ®µi ®iÖn tö sè Alcatel 1000E10 OCB - 283.
Néi dung ®å ¸n gåm c¸c phÇn sau:PhÇn I : C¬ së kü thuËt tæng ®µi ®iÖn tö sèPhÇn II: Tæng ®µi Alcatel 1000E10 (OCB - 283)Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn
NguyÔn Vò S¬n cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa §iÖn tö th«ng tin tr­êng §¹i häc Më Hµ Néi ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp còng nh­ hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. V× thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, ®¸nh gi¸ cña thÇy c« vµ c¸c b¹n cïng líp ®Ó em hoµn thµnh tèt b¶n ®å ¸n nµy.
Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2003
Sinh viªn
Lª Hµ
PhÇn I: C¬ së kü thuËt tæng ®µi ®iÖn tö sè
Ch­¬ng I:
Kü thuËt PCM vµ TDM
I. Kü thuËt PCM:
ý t­ëng vÒ h×nh thøc xö lý sè tÝn hiÖu trong viÔn th«ng ®­îc ph¸t minh
trong nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kû.
Sự phát triển của hạ tầng cơ sở thông tin là yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển và góp phần nâng cao đời sống xã hội của con người. Do được thừa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement