Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 38_38
#739901 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển cầu trục dung PLC S7-300
§å ¸n häc phÇn 3
2
GVHD: NguyÔn TiÕn H­ng
Sinh viªn: Vò V¨n Thøc Líp: §L­KT§3A
2.9. B¶ng b¶o vÖ.........................................................................................................42
Ch­¬ng 3: thiÕt kÕ tÝnh chän m« h×nh cÇu trôc. .......................................................43
3.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ m« h×nh cÇu trôc. ................................................................43
3.1.1. TÝnh kü thuËt. ...............................................................................................43
3.1.2. TÝnh s­ ph¹m................................................................................................43
3.1.3. TÝnh kinh tÕ ..................................................................................................44
3.2. T×nh to¸n m« h×nh cÇu trôc. ................................................................................45
3.2.1. M« h×nh cÇu trôc (h×nh 3.1) .........................................................................45
3.2.2. TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ...................................................................................46
3.3. C¸c bµi tËp trªn m« h×nh. ....................................................................................48
3.3.1. §iÒu khiÓn ®¶o chiÒu quay trªn xe cÇu vµ xe con. .......................................48
3.3.2 §iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ cña c¬ cÊu n©ng h¹.............................................50
3.3.3. LËp tr×nh ®iÒu khiÓn cho cÇu trôc.................................................................53
PhÇn KÕt luËn ..............................................................................................................56
Tµi liÖu tham kh¶o.......................................................................................................58
Với sự ra đời của cầu trục thì những công việc như di chuyển hàng hoá, vật tư, thiết bị từ vị trí này tới vị trí khác được thực hiện một cách đơn giản nhưng cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement