Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toilamotconroi_109
#739446 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP CHO CÁ MÚ CHẤM CAM (Epinephelus coioides)coioides) NUÔI THƯƠNG PHẨM

LÔØI CAM ÑOAN
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

----------------------------

Nguyeãn Vaên Nguyeän


NGHIEÂN CÖÙU COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT THÖÙC AÊN
COÂNG NGHIEÄP CHO CAÙ MUÙ CHAÁM CAM (Epinephelus
coioides) NUOÂI THÖÔNG PHAÅM


Chuyeân ngaønh: Coâng ngheä thöïc phaåm ñaïi cöông Maõ soá: 2.11.01
LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ KYÕ THUAÄT


NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC
1. PGS.TSKH. LEÂ XUAÂN HAÛI. 2. TS. NGUYEÃN VAÊN HAÛO

CAÙN BOÄ PHAÛN BIEÄN ÑOÄC LAÄP 1. GS.TS. HOAØNG ÑÌNH HOØA 2. GS.TS. TRAÀN THÒ LUYEÁN
Thaønh phoá Hoà Chí Minh - Naêm 2011

Ngành thủy sản nước ta đã có những bước tiến vượt bậc và gặt hái được nhiều thành tựu trong những năm gần đây. Để đạt được những thành quả to lớn trong việc đa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement