Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hang_3con_gau
#739443 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RAU TRÁI: NHA ĐAM
Tiêu Luân Công Nghê Bao Quan Va Chê Biên Rau Qua
2
MUC LUC
Chương 1 - TÔNG QUAN.......................................................................................................6
1.1
GIƠI THIÊU ................................................................................................................6
1.2
NGUÔN GÔC VA ĐĂC TINH THƯC VÂT CUA CÂY NHA ĐAM .......................6
1.2.1
Nguôn gôc.............................................................................................................6
1.2.2
Đăc tinh thưc vât...................................................................................................8
1.3
PHÂN LOAI ..............................................................................................................14
1.3.1
Aloe Barbadensis ................................................................................................14
1.3.2
Aloe Perryi (Aloe perryi Baker)..........................................................................14
1.3.3
Aloe Ferox...........................................................................................................15
1.3.4
Aloe Aborecens ...................................................................................................16
1.4
THANH PHÂN HOA HOC LA NHA ĐAM.............................................................16
1.5
TINH HINH PHÂN BÔ NHA ĐAM.........................................................................21
1.5.1
Trên thê giơi........................................................................................................21
1.5.2
Tai Viêt Nam.......................................................................................................21
Chương 2 - THU HOACH NHA ĐAM .................................................................................23
2.1
CAC YÊU TÔ TRƯƠC THU HOACH ANH HƯƠNG ĐÊN CHÂT LƯƠNG NHA
ĐAM SAU THU HOACH....................................................................................................23
2.1.1
Yếu tố thời tiết ....................................................................................................23
2.1.2
Các yếu tố gieo trồng ..........................................................................................23
2.2
THƠI ĐIÊM VA PHƯƠNG PHAP THU HOACH...................................................23
Chương 3 - CHÊ BIÊN NHA ĐAM VA CAC SAN PHÂM TƯ NHA ĐAM ......................26
3.1
Thiêt bi sư dung trong chê biên nha đam ...................................................................26
3.2
Cac san phâm tư nha đam ..........................................................................................30
3.2.1
Sản phẩm đi từ gel nha đam................................................................................30
3.2.2
Sản phẩm đi từ nha đam nguyên lá.....................................................................38
Chương 4 - DƯƠC TINH CUA NHA ĐAM .........................................................................39PHU LUC..................................................................................................................................41TAI LIÊU THAM KHAO ........................................................................................................49
Một trong những dược thảo đã vượt được hàng rào ngăn cách giữa đông và tây y, để được mọi ngành y học cùng sử dụng... là nha đam (Lô hội). Ngay cả Hoa Kỳ, vốn đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement