Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bradleigh
#739428 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI AXIT BÉO KHÔNG THAY THẾ
AXIT BEÙO KHOÂNG THAY THEÁ GVHD: ThS Toân Nöõ Minh Nguyeät
Ngoïc Ñaøo - Kim Minh - Thuøy Trinh Tröôøng ÑHBK TPHCM
2
Baøi baùo caùo
Ñeà taøi:
TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC LOAÏI AXIT BEÙO KHOÂNG THAY
THEÁ
1. Ñònh nghóa axit beùo khoâng thay theá:

Axit beùo khoâng thay theá laø loaïi axit ôû ngöôøi vaø ñoäng vaät coù vuù khoâng toång hôïp ñöôïc (=Vitamin F), caàn thieát cho söï choáng laõo hoùa teá baøo vaø sinh toång hôïp caùc hoocmon sinh saûn.
2. Giôùi thieäu moät soá axit beùo khoâng thay theá thöôøng gaëp:
a. Omega-9:

Axit Oleic:

CTPT: C
17
H
33
COOH

CTCT: CH
3
-(CH
2
)
7
-CH=CH-(CH
2
)
7￿
-COOH
b. Omega-6:

Axit Linoleic:

CTPT: C
17
H
31
COOH

CTCT: CH
3
-(CH
2
)
4
-(CH=CH-CH
2
)
2
-(CH
2
)
6
-COOH

Axit Arachidonic:

CTPT: C
19
H
31
COOH

CTCT: CH
3
-(CH
2
)
4
-(CH=CH-CH
2
)
4
-(CH
2
)
2
-COOH
c. Omega-3:

Axit
a-Linolenic: (ALA)

CTPT: C
17
H
29
COOH

CTCT: CH
3
-CH
2
-(CH=CH-CH
2
)
3
-(CH
2
)
6
-COOH

Axit Eicosapentanoic:(EPA)

CTPT: C
19
H
29
COOH

CTCT: CH
3
-CH
2
-(CH=CH-CH
2
)
5
-(CH
2
)
2
-COOH
2. Giôùi thieäu moät soá axit beùo khoâng thay theá thöôøng gaëp:. a. Omega-9:.  Axit Oleic:.  CTPT: C17H33COOH.  CTCT: CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7¬-COOH . . b.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement