Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ome419
#739424 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: VẬT LIỆU BAO BÌ SINH HỌC
2
Theo thoáng keâ sô boä cuûa Boä Taøi nguyeân Moâi Tröôøng, trung bình 1 ngaøy, 1
ngöôøi tieâu duøng phaûi söû duïng ít nhaát moät chieác tuùi nilon. Thôøi gian ñeå phaân huûy nhöõng chieác nilon naøy laø khoaûng 50 naêm seõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán moâi tröôøng. Nhöï a nhieät deûo phaûi maát töø 10 tôùi 30 naêm. Thaäm chí laø moät theá kyû môùi coù theå phaân huû. Neáu mang ñoát, chuùng seõ gaây oâ nhieãm khoâng khí. Trong khi ñoù, choân laáp seõ toán ñaát vaø aûnh höôûng tôùi nguoàn nöôùc ngaàm. Hoaït ñoäng taùi cheá caàn ñaàu tö trang thieát bò ñaét tieàn, hieäu quaû kinh teá thaáp. Chæ rieâng naêm 1996, theá giôùi söû duïng 150 trieäu taán nhöïa deûo. Chính vì nhöõng lyù do treân maø nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñaõ baét ñaøu nghieân cöùu polymer töï phaân huûy töø nhöõng naêm 1980 ñeå söû duïng trong noâng, laâm nghieäp, cheá bieán thöïc phaåm (bao tuùi ñöïng thöïc phaåm ) vaø y teá ( maøng moûng phuû veát boûng vaø polymer ñeå gaén xöông. Naêm 1980 treân theá giôùi môùi chæ coù 7 – 12 saùng cheá trong ngaønh naøy. Tuy nhieân, con soá ñoù ñaõ taêng leân 1500 trong 10 thaùng naêm 2003. Hieän Myõ ñaõ thay theá 30% nhöïa nhieät deûo baèng polymer töï phaân huûy.
Nước Myõ söû duïng 190lbs nhöïa moãi naêm, trong ñoù khoaûng 60lbs thì ñöôïc
duøng ñeå ñoùng goùi vaø seõ ñöôïc boû ñi ngay sau khi bao bì ñöôïc môû. Nhieàu vaät lieäu plastic seõ ñöôïc boû trong nôi ñoå raùc vaø laø nôi maø chuùng toàn taïi haøng nhieàu theá kæ ôû ñoù. Söï phaùt trieån daân soá lieân quan ñeán vaán ñeà raùc thaûi vaø nhu caàu phaùt trieån caùc vaät lieäu coù tính choáng ñôõ toát hôn, daãn ñeán vieäc ra ñôøi caùc coâng ty nghieân cöùu vaø cheá taïo ra caùc vaät lieäu polyme phoái troän töø nguoàn noâng nghieäp. Chuùng ta tin töôûng raèng vaät lieäu polyme sinh hoïc seõ coù tieàm naêng lôùn trong thò tröôøng ñoùng goùi thöïc phaåm trong 10 naêm tôùi. Söï coù maët cuûa noù goùp phaàn laøm giaûm ñi söï phuï thuoäc vaøo daàu moû nöôùc ngoaøi vaø chuùng ta seõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà moâi tröôøng do bao bì plastic gaây ra. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, caùc quoác gia coù nhöõng ñaïo luaät nhö: caùc cô sôû saûn xuaát phaûi coù traùch nhieäm vôùi caùc saûn phaåm do mình laøm ra ôû giai ñoaïn cuoái voøng ñôøi toàn taïi cuûa noù, chính saùch giao vaán ñeà quaûn lyù chaát thaûi cho caùc nhaø saûn xuaát, giôùi haïn löôïng bao bì ñoùng goùi thöïc phaåm, khuyeán khích caùc toå chöùc chính quyeàn söû duïng vaät lieäu sinh hoïc. Nhöõng chính saùch naøy giuùp cho vieäc taïo ra moâi tröôøng phaùt trieån cho polyme sinh hoïc.
Chúng ta tin tưởng rằng vật liệu polyme sinh học sẽ có tiềm năng lớn trong thị trường đóng gói thực phẩm trong 10 năm tới. Sự có mặt của nó góp phần làm giảm đi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement