Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dthung_2000
#739396 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TÀU HỦ CỨNG
Công nghệ sản xuất tàu hủ cứng6


Hình 2: Ñaäu phuï luïa
o
Traùi laïi
,
ñaäu phuï vaûi thoâ ñöôïc ruùt ñi nhieàu nöôùc do xöû lyù eùp, cöùng hôn vaø
coù tính ñaøn hoài khi chaïm nheï vaøo. Treân beà maët loaïi naøy coù in haèn hoa vaên c uûa mieáng vaûi duøng ñeå eùp, ñaây laø moät ñieåm raát ñaëc tröng. Loaïi ñaäu phuï naøy phoå bieán ôû Vieät Nam töø tröôùc ñeán nay vaø ngöôøi ta deã daøng gaép noù baèng ñuõa. Loaïi naøy thöôøng
ñöôïc duøng ñeå cheá bieán thaønh nhieàu moùn aên khaùc nhau.
Veà maët dinh döôõng thì ñaäu phuï luïa chöùa raát nhieàu nöôùc neân ít ñaïm vaø
khoaùng chaát hôn ñaäu phuï vaûi thoâ, ít naêng löôïng hôn nhöng laïi giaøu vitamine B1 vaø
B2 hôn.
o
Ngoaøi ra coøn caùch cheá bieán theo kieåu coâng nghieäp laø ñun soâi söõa ñaäu roài
cho chaát laøm ñoâng coâng nghieäp vaøo neân cöùng hôn hai loaïi ñaäu phuï treân. Tuøy theo löïc eùp taïo hình baùnh ñaäu maø ta coù ñaäu phuï meàâm vaø ñaäu phuï cöùng. Loaïi ñaäu phuï cöùng seõ coù ñoä cöùng nhö mieáng thòt ñaõ naáu chín. Loaïi naøy vöôït troäi hai loaïi treân ôû
maët baûo quaûn, coù theå keùo daøi caû thaùng.

Taïi Vieät Nam caùc loaïi ñaäu phuï töôi naøy ñöôïc caét thaønh töøng thoûi nhoû, coù nôi
coøn caét thaønh nhöõng khoái laäp phöông caïnh chöøng 2 cm vaø ñöôïc raùn vaøng beà maët. Hieän nay do kyõ thuaät phaùt trieån neân naêng suaát saûn xuaát ñaäu phuï ñöôïc naâng cao, giaù thaønh giaûm ñaùng keå. Ngaøy xöa thì caùc cöûa haøng ñaäu phuï saûn xuaát vaø baùn trong ngaøy. Vaø do ñaäu meàm neân ñeå cho khoâng bò vôõ, ngöôøi ta cho vaøo chaäu nöôùc khi baùn. Ngaøy nay ñaäu phuï saûn xuaát theo phöông phaùp coâng nghieäp ñöôïc ñoùng thaønh goùi
nhoû khi baùn.


Ñaäu phuï ñöôïc xöû lyù:
Coù raát nhieàu loaïi ñaäu phuï ñöôïc xöû lyù, baét nguoàn töø nhu caàu baûo quaûn ñöôïc
laâu tröôùc khi tuû laïnh ra ñôøi. Trong soá naøy coù theå keå ñeán loaïi leân men goàm coù chao cuûa Vieät Nam vaø ñaäu phuï thoái cuûa Trung Quoác, ñaäu phuï saáy ñoâng ôû aâm 30
o
C cuûa
Nhaät (Kouya Doufu), …

Thaønh phaàn dinh döôõng cuûa ñaäu phuï saûn xuaát coâng nghieäp:
Đậu phụ là một sản phẩm được sản xuất từ đậu nành, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đậu phụ (tiếng miền Nam gọi là đậu hũ, tàu hũ, có nơi ở miền Trung gọi là đậu khu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement