Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By perfume_zon
#738492 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: THIẾT KẾ MÔ HÌNH WETLAND NHÂN TẠO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT XỬ LÝ Ô NHIỄM TẠI CÁC HỒ ĐÔ THỊ
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6
Đại học Đà Nẵng - 2008


327
0
20
40
60
80
100
120
140
1/8/2007
27/10/08
23/1/08
thời gian
mg/l
SS(mg/l)
DO
BOD5(mg/l)
COD(mg/l)
PO43- (mg/l)
NH4+
NO3-
TN
TP
Pb
Zn
Cd
Bảng 3.1: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước hồ Công
viên 29/3

Chỉ tiêu
Phƣơng pháp phân tích
pH, DO
Winkler
SS, TDS
Phƣơng pháp trọng lƣợng
COD
Dựa vào KMnO
4

BOD
Phƣơng pháp pha loãng mẫu nƣớc và làm bảo hòa oxy hòa tan
NO
3
-

Xác định bằng Natrixalixilat
PO
4
3-

Thuốc thử Sunpho Molypdic
N tổng
Dựa vào chuẩn độ H
2
SO
4
tiêu tốn trong định phân (NH
4
)
2
B
4
O
7

Cd
Thuốc thử difenylthiocacbazon
Zn
Thuốc thử dithizon
- Phƣơng pháp thiết kế wetland nhân tạo 2.3. Quy trình nghiên cứu Bước 1: Xác định mục đích đối tƣợng nghiên cứu. Bước 2: Lấy mẫu và phân tích mẫu nƣớc mặt hồ Công viên 29/3. Bước 3: Phân tích số liệu. Bước 4: Tham khảo một số mô hình wetland nhân tạo phù hợp với hồ Công viên 29/3. Bước 5: Thiết kế mô hình wetland nhân tạo nhằm tối ƣu hóa việc xử lý ô nhiễm. Bước 6: Tính hiệu suất xử lý
3. Kết quả và thảo luận 3.1. Kết quả khảo sát chất lượng nước hồ Công viên 29/3 qua 2 mùa
Chất lƣợng nƣớc ở hai mùa dao động đáng kể, các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng nƣớc vào mùa kiệt (tháng 8) cao hơn so với mùa mƣa. Các chỉ tiêu hóa học (BOD, COD) vƣợt quá tiêu chuẩn giới hạn cho phép. Vào mùa mƣa lƣợng nƣớc hồ đƣợc pha loãng và đối lƣu của hồ lớn nên khả năng tiếp nhận của hồ lớn, chất lƣợng nƣớc sạch hơn.
Biểu đồ 3.1: Kết quả phân tích một số chỉ số đánh giá chất lượng nguồn nước mặt hồ Công viên 29/3 qua 3 đợt

Biểu đồ 3.2
: Kết quả phân tích BOD qua 3 đợt
so sánh với TCVN cột B
7.1
6.2
8
2.9
2.6
9.98
0
2
4
6
8
10
12
1/8/2007
27/10
23/1/08 thời gian
m
g
/l
N tổng P tổng
Biểu đồ 3.3
: Kết quả phân tích N tổng,
P tổng qua 3 đợt so sánh với TCVN cột B
0
10
20
30
40
50
60
70
mg/l
BOD5
08/01/2007
27/10/08
23/1/08
TCVN
Ao hồ là tài sản vô giá của các thành phố trên thế giới. Hồ đô thị nói chung và hồ Công . viên 29/3 nói riêng không chỉ là thắng cảnh, là di tích lịch sử mang l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement