Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haihong0403
#738397 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Mô tả địa phương: mô tả huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai)
B¶n ®å ®Þa h×nh vµ ®o vÏ ®Þa h×nh
2
ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cã Ých trong mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, ®Æc biÖt
trong nghiªn cøu, tra cøu, ho¹t ®éng kinh tÕ, ®iÒu tra c¬ b¶n, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn,
quy ho¹ch, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ chØ ®¹o c«ng t¸c c«ng tr×nh.
Víi nh÷ng lÝ do trªn em ®· chän ®Ò tµi "M« t¶ ®Þa ph­¬ng: m« t¶ huyÖn B¸t
X¸t (tØnh Lµo Cai).
2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi:
§Ò tµi sÏ tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò vÒ Tù nhiªn, Kinh tÕ - X·
héi ë B¸t X¸t, gióp cho ng­êi ®äc ®Ò tµi cã thÓ hiÓu h¬n vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn,
kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng B¸t X¸t. Trong phÇn néi dung cña ®Ò tµi sÏ cho ng­êi ®äc
cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ B¸t X¸t.
§¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vµ hiÖn t­îng khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng.
3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
- §èi t­îng: huyÖn B¸t X¸t
- Ph¹m vi: tê b¶n ®å F - 48 - 28 cã tØ lÖ 1: 100 000 ( 1 cm = 1000m thùc ®Þa).
- §Ò tµi: tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi cña B¸t X¸t qua 8 líp th«ng tin: d¸ng ®Êt,
thuû v¨n vµ c¸c c«ng tr×nh phô, chÊt ®Êt vµ thùc vËt, d©n c­, ®­êng giao th«ng, ranh
giíi t­êng rµo, ®Þa vËt kinhtÕ - x· héi, ®iÓm khèng chÕ.
4. NhiÖm vô
§iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp d÷ liÖu, th«ng tin phôc vô cho viÖc nghiªn cøu
mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò vÒ Tù nhiªn, Kinh tÕ - X· héi ë B¸t X¸t, gióp cho
ng­êi ®äc ®Ò tµi cã thÓ hiÓu h¬n vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, kinh tÕ x· héi cña B¸t
X¸t. X©y dùng ®Þnh h­íng nh»m ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng ngµy cµng lín m¹nh h¬n.
5. C¬ së lÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ò tµi ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c c¬ së lÝ thuyÕt vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt
Nam nãi chung vµ ®Þa lÝ ®Þa h×nh B¸t X¸t nãi riªng. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®­îc sö
dông trong ®Ò tµi ®ã lµ: ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, vËn dông￿.Trong ®Ò tµi cña
m×nh em ®· øng dông nhiÒu tµi liÖu vµ lÝ thuyÕt vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh ®Ó nªu lªn mét
c¸ch x¸c thùc vÒ ®Þa lý ®Þa ph­¬ng, cô thÓ lµ ®Þa lý cña huyÖn B¸t X¸t.
II. Néi dung
Tờ bản đồ F - 48 - 28 về Bát Xát thể hiện được rõ về địa hình, địa vật bao gồm đầy đủ các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, chúng được phản ánh the
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement