Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoatuyet_love
#738088 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cải tạo mạch điện cho máy bào giường 7210, sử dụng phần mềm Matlab mô phỏng và khảo sát hệ thống
§å ¸n m«n häc 2
Ch­¬ng 1
Giíi thiÖu c«ng nghÖ m¸y bµo gi­êng
1.1 §Æc ®iÓm c«ng nghÖ m¸y bµo gi­êng.1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i.
M¸y bµo gi­êng (MBG) lµ m¸y cã thÓ gia c«ng c¸c chi tiÕt lín, chiÒu dµi bµn
cã thÓ tõ 1.5 ®Õn 12 m. Tuú thuéc vµo chiÒu dµi bµn m¸y vµ lùc kÐo mµ ta cã thÓ ph©n lo¹i m¸y bµo gi­êng thµnh 3 lo¹i nh­ sau:
-M¸y cì nhá:
+ ChiÒu dµi bµn L
b
<3m
+ Lùc kÐo F
K
=30 ®Õn 50 KN.
-M¸y cì trung b×nh:
+ ChiÒu dµi bµn L
b
<4 ®Õn 5 m
+ Lùc kÐo F
K
=50 ®Õn 70 KN.
-M¸y cì nÆng:
+ ChiÒu dµi bµn L
b
> 5m
+ Lùc kÐo F
K
> 70 KN.
Ngoµi ra, ta còng cã thÓ ph©n lo¹i theo sè trô:
-Lo¹i 1 trô: 7110, 7134.-Lo¹i 2 trô: 7210, 7212, 7242A.
1.1.2 §Æc ®iÓm.1.1.2.1 H×nh d¸ng bªn ngoµi.
H×nh1- H×nh d¸ng chung cña m¸y bµo gi­êng
1.Th©n m¸y; 2.Bµn cÆp chi tiÕt; 3.Trô cña m¸y; 4.Xµ ngang; 5.Bµn dao; 6.Hép ®iÒu khiÓn; 7.§éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh.1.2 Ho¹t ®éng.
- Chi tiÕt gia c«ng ®­îc kÑp chÆt trªn bµn m¸y 2, chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua
l¹i. Dao c¾t 3 ®­îc kÑp chÆt trªn bµn dao 4. Bµn dao 4 ®­îc ®Æt trªn xµ ngang cè ®Þnh khi gia c«ng. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc bµn m¸y di chuyÓn qua l¹i theo c¸c chu tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i. Mçi chu k× gåm 2 hµnh tr×nh: hµnh tr×nh thuËn vµ hµnh tr×nh ng­îc.Trong hµnh tr×nh thuËn, thùc hiÖn gia c«ng chi tiÕt nªn gäi lµ hµnh tr×nh c¾t gät. Trong hµnh tr×nh ng­îc, bµn m¸y lïi vÒ vÞ trÝ ban ®Çu kh«ng thùc hiÖn c¾t gät nªn gäi lµ hµnh tr×nh kh«ng t¶i.
- Sau khi kÕt thóc hµnh tr×nh ng­îc, bµn dao l¹i di chuyÓn theo chiÒu ngang
cña bµn mét kho¶ng gäi lµ l­îng ¨n dao s (mm/hµnh tr×nh kÐp).
- DÞch chuyÓn cña bµn dao sau mçi hµnh tr×nh kÐp lµ chuyÓn ®éng ¨n dao.
Trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tất cả các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch…đều được quan tâm, đầu tư & phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement