Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xs_os_xxx183
#738087 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán, thiết kế chiếu sáng cho một trường học
Tr­êng §HSPKT H­ng Yªn
§å ¸n m«n häc
Gi¸o viªn h­íng dÉn: Vò ThÞ Tùa Sinh viªn thùc hiÖn : Ph¹m S¬n H¶i §inh ViÖt Hïng


2
nhÊt ®Þnh. VÊn ®Ò vÒ tÝnh to¸n, thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho c¸c nhãm hé dïng ®iÖn sao cho ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÜ thuËt, tÝnh kh¶ thi,vµ ®¶m b¶o an toµn
…lµ mét bµi to¸n khã nh­ng l¹i lµ yªu cÇu cÇn ®¹t tíi
cho tÊt c¶ mäi ng­êi häc m«n cung cÊp ®iÖn.
Trong bÊt k× mét hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nµo th× hÖ thèng chiÕu s¸ng
l¸ mét phÇn thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu. HiÖn nay chiÕu s¸ng ®ang ®­îc dïng phæ biÕn nhÊt tiªu tèn mét l­îng ®iÖn n¨ng rÊt lín, nh­ng vÊn ®Ò sö dông còng nh­ chÊt l­îng sö dông ¸nh s¸ng vÉn cßn ch­a ®¶m b¶o vµ quan t©m ®óng møc cña mäi ng­êi dÉn ®Õn nh÷ng sù cè,thiÖt h¹i ®¸ng tiÕc vµ l·ng phÝ ®iÖn n¨ng rÊt lín
§Ò tµi mµ chóng em cÇn hoµn thµnh lµ:TÝnh to¸n,thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho mét tr­êng häc
Sè liÖu cho tr­íc:
-D·y nhµ 2 tÇng gåm 10 phßng häc lý thuyÕt, mçi phßng cã diªn
tÝch 120 m
2
.
-Mét ph©n x­ëng c¬ khÝ cã diÖn tÝch 1000 m
2
, ®­îc lîp m¸i t«n.
§å ¸n gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ chiÕu s¸ng
PhÇn II : ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng
PhÇn III: TÝnh to¸n, thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho tr­êng häc
§©y lµ lÇn ®Çu tiªn chóng em lµm mét ®å ¸n vÒ cung cÊp ®iÖn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« Vò ThÞ Tùa cïng c¸c thÇy c« trong khoa ®· chØ cho em nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh ®å ¸n nµy.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn nhiÒu sai sãt chóng em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña c¸c thÇy c«. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
MôC LôC

Trang
PhÇn I
Giíi thiÖu chung vÒ chiÕu s¸ng
I.
§Æt vÊn ®Ò ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿..1
II.
Ph©n lo¹i ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.1
III.
Nh÷ng
®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng tèt nhÊt￿￿￿￿￿￿￿￿.....2
IV.
HÖ thèng chiÕu
s¸ng nh÷ng n¬i lµm viÖc￿￿￿￿￿￿￿.3
V.
Mét sè ®¹i l­îng dïng
trong tÝnh to¸n chiÕu s¸ng ￿￿￿..4
VI.
Dông cô chiÕu s¸ng
th«ng dông￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.7
1.
§Ìn
sîi
®èt￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.....7
2. §Ìn huúnh quang￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.......9
PhÇn II
C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n chiÕu s¸ng trong c«ng nghiÖp
I
Bè trÝ ®Ìn ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿11
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước nhà, công nghiệp điện lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì điện năng là nguồn năng lượng không thể th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement