Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By buiquochuu_1982
#738079 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống điều khiển duy trì áp suất. Ứng dụng trong cung cấp nước sạch
LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự nghiệp giáo dục của nước ta hiện nay mục tiêu là giáo dục và
đào tạo ra những con người có đủ đức đủ tài,có văn hóa, có kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp và có thái độ ứng xử tốt phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ­ xây dựng nước nhà. Để đạt được mục đích đó thì thế hệ trẻ đặc biệt là sinh viên phải luôn chủ động tìm hiểu nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học mới, cùng những nhu cầu, ứng dụng thực tế cấp thiết của nền công nghiệp nước nhà.
Là những sinh viên năm cuối được làm đồ án tốt nghiệp là cơ hội cho
chúng em tìm hiểu thêm về kiến thức thưc tế củng cố những kiến thức đã học, nhóm chúng em đã được nghiên cứu về đề tài:

Thiết kế hệ thống điều khiển duy trì áp suất. Ứng dụng trong
cung cấp nước sạch”.
Đề tài đề cập đến một lĩnh vực đang ứng dụng rất phổ biến trong công
nghiệp nhưng lại là kiến thức mới đối với sinh viên. Đề tài chúng em dược chia ra thành 5 chương :

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: §o ¸p suÊt

Chương 3: Biến tần

Chương 4: Lập trình điều khiển

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

Phụ lục: Các bản vẽ
Nhôø coù söï höôùng daãn taän tình cuûa hai thaày Nguyeãn Phuùc
Ñaùo vaø Phaïm Thanh Tuøng cuøng caùc thaày coâ trong khoa ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõõ ñeå nhoùm em hoaøn thaønh ñöôïc ñeà taøi naøy. Tuy nhieân, do trình ñoä coøn haïn cheá, kinh nghieäm coøn non keùm neân khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, raát mong söï chæ baûo cuûa thaày coâ vaø caùc baïn.
Chóng em xin chaân thaønh caûm ôn!
Höng Yeân, ngaøy 18 thaùng 8 naêm 2007
Đề tài này đi nghiên cứu về hệ thống cung cấp nước. Hệ thống bơm cung cấp cho khách sạn. Số lượng bơm: 6 . Hệ thống bơm cung cấp 1000m3 /ngày. Công suất của đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement