Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By p3_k3o_1002
#737952 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường và NaCl trong quá trình lên men vang vải thiều
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
vang §µ L¹t, nh­ng l¹i thiÕu nguån nguyªn liÖu. Do ®ã theo chóng t«i, viÖc
nghiªn cøu sö dông qu¶ v¶i thiÒu ®Ó s¶n xuÊt r­îu vang lµ rÊt cÇn thiÕt vµ phï
hîp víi thùc tiÔn ë ViÖt Nam. Chóng t«i tiÕn hµnh lùa chän vµ nghiªn cøu ®Ò
tµi:
“Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña hµm l­îng ®­êng vµ NaCl trong qóa tr×nh
lªn men vang v¶i thiÒu (Litchi chinensis sonn )”.
1.2. Môc ®Ých nghiªn cøu
- Tõ nguån nguyªn liÖu vµi thiÒu ph©n lËp vµ tuyÓn chän chñng nÊm men cã
kh¶ n¨ng lªn men vang v¶i thiÒu.
- Nghiªn cøu ¶nh h­ëng hµm l­îng ®­êng, KH
2
PO
4
, NaCl, pH, men gièng
vµ nhiÖt ®é ®Ó lùa chän møc thÝch hîp cu¶ c¸c nh©n tè nµy tíi qu¸ tr×nh lªn
men vang v¶i thiÒu víi quy m« phßng thÝ nghiÖm.
- X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vang tõ qu¶ v¶i thiÒu.
1.3. NhiÖm vô
Gióp sinh viªn biÕt ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt r­îu vang ë ViÖt Nam tËn dông
nguån nguyªn liÖu s½n cã
1.4. ý nghÜa lý luËn vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña ®Ò tµi
Nghiªn cøu nh»m ®i s©u t×m hiÓu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, ®Æc tÝnh sinh lý,
sinh ho¸ cña chñng nÊm men Sacharomyces cerevisiae H
7
vµ C
13
cã kh¶ n¨ng
lªn men vang v¶i thiÒu. Tõ ®ã t×m hiÓu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vang v¶i thiÒu trªn
quy m« phßng thÝ nghiÖm ®Ó øng dông s¶n xuÊt vang trong gia ®×nh tËn dông
nguån nguyªn liÖu s½n cã ë ViÖt Nam.
Ngành sản xuất rượu vang ở Việt Nam thực sự phát triển từ những năm 80 của thế kỷ XX được đánh dấu bằng sự xuất hiện của vang Thăng Long, sau đó là một số cơ sở
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement