Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#737688 Download miễn phí

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

MỞ ĐẦU 4

I. XUẤT XỨ DỰ ÁN 4

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 5

III. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 7

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 8

Chương 1 9

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 9

1.1. TÊN DỰ ÁN 9

1.2. CHỦ DỰ ÁN 9

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 9

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 9

1.4.1. Mục tiêu đầu tư 9

1.4.2. Quy mô dự án 10

1.4.2.1. Vốn, nguồn vốn và hình thức đầu tư 10

1.4.2.2. Loại hình, quy mô khám chữa bệnh 11

1.4.2.3. Quy mô xây dựng công trình 11

1.4.2.4. Trang thiết bị 11

1.4.2.5. Hoá chất sử dụng 13

1.4.2.6. Tổ chức điều hành 14

1.4.3. Kinh phí đầu tư xử lý môi trường 15

1.4.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 16

1.4.4.1. Cấp điện 16

1.4.4.2. Cấp nước 16

1.4.4.3. Thoát nước 17

1.4.4.4. Hệ thống giao thông và sân vườn 18

1.4.5. Phương án xây dựng 18

1.4.5.1. Nội dung các hạng mục xây dựng 18

1.4.5.2. Giải pháp xây dựng 19

1.4.6. Tiến độ thực hiện 20

1.4.7. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án 20

Chương 2 21

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 21

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 21

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất 21

2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thuỷ văn 21

2.1.2.1. Điều kiện về khí tượng 21

2.1.2.1. Điều kiện về thuỷ văn 22

2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 23

2.1.3.1. Môi trường không khí 23

2.1.3.2. Môi trường nước 24

2.1.3.3. Môi trường đất 27

2.1.3.3. Môi trường sinh thái 27

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 27

2.2.1. Điều kiện về kinh tế 27

2.2.1.1. Về tiểu thu công nghiệp và thương mại dịch vụ 27

2.2.1.2. Về sản xuất nông nghiệp 28

2.2.2. Điều kiện về xã hội 28

2.2.2.1. Dân số và lao động 28

2.2.2.2. Giáo dục đào tạo 28

2.2.2.3. Y tế 29

2.2.1.4. Cơ sở hạ tầng 29

2.2.1.5. Quản lý đô thị 30

2.2.2.6. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 30

Chương 3 31

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 31

3.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG, THI CÔNG XÂY DỰNG 33

3.1.1. Các tác động có liên quan đến chất thải 33

3.1.1.1. Tiếng ồn 33

3.1.1.2. Bụi 35

3.1.1.3. Khí thải 36

3.1.1.4. Nước thải 37

3.1.1.5. Chất thải rắn 40

3.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 41

3.1.2.1. Nguồn gây tác động 41

3.1.1.2. Đối tượng và quy mô bị tác động 41

3.1.1.3. Đánh giá tác động 41

3.2. KHI BỆNH VIỆN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 42

3.2.1. Các tác động có liên quan đến chất thải 43

3.2.1.1. Tiếng ồn 43

3.2.1.2. Bụi và khí thải 44

3.2.1.3. Nước thải 49

3.2.1.4. Chất thải rắn 52

3.2.1.5. Tia phóng xạ (tia Rơnghen) 54

3.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 55

3.1.2.1. Nguồn gây tác động 55

3.1.1.2. Đối tượng và quy mô bị tác động 55

3.1.1.3.Đánh giá tác động 56

3.3. DỰ BÁO NHỮNG RỦI RO VỀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 56

3.3.1. Tai nạn lao động 56

3.3.2. Sự cố về điện 57

3.3.3. Sự cố cháy nổ 57

3.3.4. Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 58

3.3.4. Sự cố do thiên tai 58

3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 59

3.4.1. Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường 59

3.4.2. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 59

Chương 4 61

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 61

4.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU 61

4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 61

4.1.1.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, bụi và khí thải 61

4.1.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải 62

4.1.1.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 62

4.1.1.4. Giảm thiểu tác động do một số hoạt động khác 63

4.1.2. Khi bệnh viện đi vào hoạt động 64

4.1.2.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, bụi và khí thải 64

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải 68

4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 78

4.1.2.4. Giảm thiểu tác động do tia phóng xạ 82

4.2. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 84

4.2.1. An toàn lao động 84

4.2.1.1. An toàn cho CBCNV xây dựng trên công trường 84

4.2.1.2. An toàn cho CBCNV làm việc tại Bệnh viện 85

4.2.2. An toàn về điện 86

4.2.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 86

4.2.3.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 86

4.2.3.2. Ứng phó khi xảy ra cháy nổ 87

4.2.4. Biện pháp khắc phục sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 88

4.2.5. Biện pháp chống thiên tai 88

4.2.5. Biện pháp chống sét 89

Chương 5 90

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 90

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 90

5.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng bệnh viện 90

5.1.2. Khi bệnh viện đi vào hoạt động 90

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 91

5.2.1. Giám sát chất thải 91

5.2.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh 92

Chương 6 94

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 94

6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 94

6.2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ 94

6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN CỦA UBND CẤP XÃ VÀ UBMTTQ CẤP XÃ 96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97

I. KẾT LUẬN 97

II. KIẾN NGHỊ 98

III. CAM KẾT 98

Link download:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement