Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giaiky2007
#737244 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÔI TRƠN CHO MÁY CNC
2
1. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho viÖc thay dao tù ®éng.
2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho ô chøa dao.
Ch­¬ng VI. ThiÕt kÕ hÖ thèng lµm m¸t.
1. ThiÕt kÕ hÖ thèng ®­êng èng.
2. TÝnh to¸n l­u l­îng b¬m.
Ch­¬ng I.
KÕt cÊu m¸y CNC vµ n¬i cÇn thiÕt cã thñy
lùc, b«i tr¬n vµ khÝ nÐn.
1. Tæng quan vÒ sù ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô.

M¸y c«ng cô c¾t gät kim lo¹i lµ trang thiÕt bÞ chñ yÕu trong c¸c nhµ m¸y,
ph©n x­ëng c¬ khÝ ®Ó chÕ t¹o ra c¸c chi tiÕt cña m¸y mãc, khÝ cô, c¸c dông cô,
c¸c s¶n phÈm dïng trong s¶n xuÊt vµ c¸c s¶n phÈm dïng trong ®êi sèng. M¸y
c«ng cô cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü
thuËt. Tr×nh ®é c¬ khÝ hãa, tù ®éng ho¸ cña m¸y c«ng cô ngµy cµng cao. Ngµy
nay sè l­îng, chñng lo¹i vµ møc ®é hiÖn ®¹i hãa cña m¸y ngµy cµng t¨ng do
®­îc øng dông nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt vµ tiªn tiÕn nhÊt cña tin häc v× vËy
n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng t¨ng gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. Cã thÓ tãm t¾t qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña m¸y c«ng cô trªn thÕ giíi theo s¬ ®å sau:

C¬ khÝ
thñ c«ng
C¬ khÝ
hãa
 M¸y tù ®éng cøng dïng cam. D©y chuyÒn tù ®éng cøng. 1950 m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn theo ch­¬ng tr×nh sè ( NC-M). 1970 m¸y c«ng cô tù ®éng ®iÒu khiÓn theo ch­¬ng tr×nh sè cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Trung t©m gia c«ng CNC. D©y chuyÒn s¶n xuÊt linh ho¹t vµ tÝch hîp ( FMS & CIM ) ( Dïng cho d¹ng s¶n xuÊt lo¹t nhá ).
Máy công cụ cắt gọt kim loại là trang thiết bị chủ yếu trong các nhà máy, phân xưởng cơ khí để chế tạo ra các chi tiết của máy móc, khí cụ, các dụng cụ, các sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement