Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sunkute
#736841 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV
M« T¶ C«ng NghÖ
1.1 Giíi thiÖu vÒ nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n

C«ng ty xi m¨ng Bót S¬n ®­îc khëi c«ng x©y dùng tõ ngµy 27 - 08
-1995, cã c«ng suÊt 4000 tÊn clinker/ ngµy ®ªm (t­¬ng ®­¬ng 1.4 triÖu tÊn
xi m¨ng/ngµy ®ªm), víi sè vèn ®Çu t­ lµ 195.832 triÖu USD. §©y lµ d©y
truyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng hiÖn ®¹i ®­îc ®Çu t­ hoµn toµn b»ng vèn trong
n­íc. Nhµ m¸y ®Æt t¹i x· Thanh S¬n, huyÖn Kim B¶ng, tØnh Hµ nam, gÇn
quèc lé 1, c¸ch Hµ néi 60 km vÒ phÝa nam nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc giao
th«ng vËn t¶i.
D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ kiÓu lß quay, ph­¬ng ph¸p kh«,
bao gåm c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i do c¸c n­íc T©y ¢u chÕ t¹o thuéc lo¹i
tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. Toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tõ kh©u tiÕp nhËn
nguyªn, nhiªn vËt liÖu ®Õn kh©u xuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch ®Òu ®­îc ®iÒu
khiÓn hoµn toµn tù ®éng tõ phßng ®iÒu khiÓn trung t©m th«ng qua hÖ
thèng m¸y tÝnh vµ c¸c tñ PLC cña h·ng Siemens (Céng hoµ liªn bang
§øc).
ViÖc thiÕt kÕ cung cÊp thiÕt bÞ gi¸m s¸t, l¾p ®Æt vµ trî gióp kÜ thuËt
do h·ng TC CHNIP_dc (Céng hoµ Ph¸p) thùc hiÖn. Ngoµi ra c«ng ty cßn
®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ läc bôi, xö lÝ n­íc th¶i, chèng ån ... tèt nhÊt phï
hîp víi tiªu chuÈn Ch©u ¢u (EC) gãp phÇn b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng
sinh th¸i.
C«ng ty cã nguån nguyªn liÖu phong phó víi chÊt l­îng cao vµ æn
®Þnh rÊt phï hîp cho viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng. KÕt hîp víi d©y chuyÒn thiÕt
bÞ hiÖn ®¹i, hÖ thèng ph©n tÝch nhanh b»ng Xquang, ch­¬ng tr×nh tèi ­u
ho¸ thµnh phÇn phèi liÖu vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng víi hµng ngh×n
®iÓm ®o, ®¶m b¶o viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn liªn tôc toµn bé qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt, duy tr× æn ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm ë møc cao nhÊt.
C¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ xi m¨ng porland PC 40, PC
50, xi m¨ng hçn hîp PCB 30 vµ c¸c lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt kh¸c theo tiªu
chuÈn ViÖt nam (TCVN), hoÆc c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo yªu cÇu cña
kh¸ch hµng.
S¶n phÈm xi m¨ng cña c«ng ty ®­îc ®ãng trong bao phøc hîp KPK,
®¶m b¶o chÊt l­îng xi m¨ng tèt nhÊt khi ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Ngoµi
Hiện nay ngành sản xuất xi măng ở nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Đây là một ngành sản xuất công nghiệp chịu sự chi phối rất lớn về công nghệ cũng như thi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement