Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinhla_gi205165
#736829 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ thực hành ổn áp xoay chiều theo nguyên tắc biến áp
§å ¸n tèt nghiÖp
2

KÕt qu¶ ®iÓm ®¸nh gi¸:
-
Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ
-
§iÓm duyÖt
-
B¶n vÏ thiÕt kÕ
Ngµy........th¸ng........n¨m 200... C¸n bé h­íng dÉn thiÕt kÕ

Chñ nhiÖm khoa
(ký vµ ghi râ hä tªn)

(ký vµ ghi râ hä tªn)


Sinh viªn thùc hiÖn vµ nép b¶n thiÕt kÕ cho khoa
Ngµy th¸ng n¨m 200 (Ch÷ ký)

NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn………………………………………………………………………….....................……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Ngày nay khi nền công nghiệp phát triển thì nhu cầu sử dụng điện trong đời sống và sản xuất chiếm một vị trí vô cùng quan trọng..Nguồn năng lượng điện với ưu th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement