Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aditeya
#736828 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy phát điện ba pha và hệ thống ổn định điện áp cho máy phát
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Thieát keá maùy phaùt ñieän ba pha vaø heä thoáng oån ñònh ñieän
aùp cho maùy phaùt.

2
cho coâng taùc nghieân cöùu nhöõng maùy ñieän côõ lôùn ôû hieän taïi vaø töông lai. Noäi dung ñoà aùn thieát keá bao goàm ba phaàn, möôøi moät chöông :
Phaàn I : Giôùi thieäu veà maùy phaùt ñieän xoay chieàuPhaàn II : Thieát keá ñieän töø vaø thieát keá keát caáu maùy phaùt ñieän.
 Chöông I : Tính toaùn vaø xaùc ñònh kích thöôùc cô baûn cuûa maùy
ñieän
 Chöông II : Tính toaùn daây quaán, raõnh stator vaø khe hôû khoâng
khí
 Chöông III : Tính toaùn cöïc töø Roâtor.  Chöông IV : Tính toaùn maïch töø  Chöông V : Tính toaùn tham soá cuûa maùy phaùt ñieän ôû cheá ñoä
ñònh möùc
 Chöông VI : Tính toaùn daây quaán vaø thoâng soá maïchï kích töø. Chöông VII : Tính troïng löôïng vaät lieäu, tính toån hao, tính toaùn
nhieät.
 Chöông VIII : Tính toaùn keát caáu.
Phaàn III : Thieát keá sô ñoà vaø tính toaùn maïch oån ñònh ñieân aùp maùy
phaùt.
 Chöông I : Khaùi quaùt heä kích töø maùy ñieän ñoàng boä. Chöông II : Tính choïn thieát bò maïch ñoäng löïc. Chöông III : Thieát keá sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån oån
ñònh ñieän aùp.
Qua thôøi gian laøm ñoà aùn, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ giaùo
trong boä moân, ñaëc bieät laø söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Buøi Ñöùc Huøng, cuøng vôùi söï noã löïc cuûa baûn thaân em ñaõ hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp. Song thôøi gian coù haïn vaø voán kieán thöùc cuûa em chöa ñöôïc roäng neân trong quaù trình tính toaùn thieát keá khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Vì vaäy em mong nhaän ñöôïc söï chæ baûo cuûa quí thaày coâ ñeå Ñoà aùn toát nghieäp cuûa em ñöôïc hoaøn thieän hôn.
Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày giaùo Buøi Ñöùc Huøng
vaø taát caû quí thaày coâ ñaõ giuùp em hoaøn thaønh Ñoà aùn toát nghieäp naøy.

Máy phát điện đồng bộ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống điện, nơi mà tính ổn định luôn được đòi hỏi cao. Ổn định được điện áp đầu cực máy phát là nhờ v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement