Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoatim_ngoaisan
#736802 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy biến áp cao áp dùng để thử nghiệm các thiết bị điện
Ñoà aùn toát nghieäp
Thieát keá maùy bieán aùp thöû nghieäm
2
Chöông 1
TÌM HIEÅU VEÀ MAÙY BIEÁN AÙP CAO AÙP
I. Nguyeân lyù caáu taïo cuûa boä thöû nghieäm cao aùp:
Thoâng thöôøng moät phoøng thöû nghieäm (moâi tröôøng thöû nghieäm)
ñieän aùp cao ñöôïc trang bò hoaøn chænh, phuïc vuï toát cho coâng taùc
Phòng thử nghiệm cao áp với các nguồn điện khác nhau (như xoay chiều, một chiều, điện áp xung…) có nhiệm vụ xác định độ bền cách điện hay xác định các khuyết t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement