Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chip_luz90
#736791 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đối xứng hoá lưới điện phân phối
2
1.2. Nguyªn nh©n g©y mÊt ®èi xøng trong hÖ thèng ®iÖn
5
1.3. ¶nh h­ëng cña chÕ ®é kh«ng ®èi xøng ®Õn hÖ thèng ®iÖn
5
1.4. KÕt luËn
9
Ch­¬ng IIC¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chÕ ®é kh«ng ®èi xøng
10
2.1. §Æt vÊn ®Ò
10
2.2. Ph­¬ng ph¸p thµnh phÇn ®èi xøng
10
2.3. Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å phøc thay thÕ
17
2.4. Ph­¬ng ph¸p xÕp chång
25
2.5. Dïng ph­¬ng ph¸p thµnh phÇn ®èi xøng ®Ó kh¶o s¸t bµi to¸n
kh«ng ®èi xøng ngang vµ däc
33
2.6. KÕt luËn
38
Ch­¬ng III®èi xøng ho¸ b»ng c¸c phÇn tö tÜnh
24
3.1. C¬ së cña ph­¬ng ph¸p
24
3.2. S¬ ®å thay thÕ cña c¸c phô t¶i kh«ng ®èi xøng
27
3.3. S¬ ®å ®èi xøng ho¸ mét phÇn tö
37
3.4. S¬ ®å ®èi xøng ho¸ hai phÇn tö
46
3.5. S¬ ®å ®èi xøng ho¸ ba phÇn tö
60
3.6. KÕt luËn
65
Ch­¬ng iv®èi xøng ho¸ nhê m¸y ®iÖn quay
66
4.1. §Æt vÊn ®Ò
66
4.2. X¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé vµ phô t¶i kh«ng ®èi xøng
69
4.3. Dßng ®iÖn trong ba pha cña ®éng c¬
72
4.4. §iÖn ¸p trong ba pha cña ®éng c¬
76
4.5. VÊn ®Ò tù kÝch thÝch trong ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
80
4.3. KÕt luËn
84
KÕt luËn chung
86
C¸c tµi liÖu tham kh¶o
88
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, hệ thống điện Việt Nam phát triển không ngừng theo thời gian, mở rộng theo không gian và ngày càng trở nên phức t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement