Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Glendale
#736786 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC THÔNG SỐ BỂ SƠN ĐIỆN LY ÔTÔ CON
§å ¸n tèt nghiÖp


2
§Çu tiªn em xin ch©n thµnh c¸m ¬n PGS.TS §µo V¨n T©n, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng
dÉn em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Em còng xin göi lêi c¸m ¬n ®Õn C«ng ty Vidamco ®· t¹o
®iÒu kiÖn cho em vµ c¸c b¹n cïng nhãm ®Õn thùc tËp t¹i c«ng ty. Cuèi cïng, em xin c¸m
¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Tù ®éng ho¸, ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em ®Õn ®äc vµ
tham kh¶o tµi liÖu trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n.
Môc lôc
Néi dung
Trang
Lêi nãi ®Çu
1
Ch­¬ng 1 : Giíi thiÖu vÒ c«ng ty VIDAMCO vµ kh¸i qu¸t chung vÒ d©y chuyÒn
c«ng nghÖ
5
1.1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ chøc n¨ng cña c«ng ty
5
1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý
5
1.1.2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n
5
1.2. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty
6
1.2.1. C«ng ®o¹n hµn l¾p th©n, vá xe
7
Cùng với sự phát triển mọi mặt của khoa học kỹ thuật, tự động hoá trở thành một trong những ngành không thể thiếu được của nền công nghiệp hiện đại. Tự động hoá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement