Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By be_iu_khunglongcon
#736785 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ROBOT 2 BẬC TỰ DO
III.1.Hệ phi tuyến :
III.1.1.Hệ phi tuyến là gì ?
Để định nghĩa được rõ ràng một đối tượng hay hệ thống như thế nào
được gọi là phi tuyến trước tiên ta nên định nghĩa lại hệ tuyến tính.
Xét một hệ thống MIMO, viết tắt của nhiều vào / nhiều ra (Multi
Inputs – Multi Outputs) với r tín hiệu vào u1(t), u2(t), … , ur(t) và s tín hiệu
ra y1(t) , y2(t) , … , ys(t) . Nếu viết chung r tín hiệu đầu vào thành vectơ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
M
1( )
( )
r ( )
u t
u t
u t
và s tín hiệu đầu ra thành

⎛ ⎞
⎜ ⎟
= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
M
1( )
( )
( )
s
y t
y t
y t
thì mô hình hệ thống được
quan tâm ở đây là mô hình toán học mô tả quan hệ giữa vectơ tín hiệu vào

u t ( ) và tín hiệu ra

y( ) t , tức là mô tả ánh xạ T :


u t ( ) ( ) a y t .
Ánh xạ này (Thường còn gọi là toán tử - operator) viết lại như sau :


y( ) ( ( )) t T u t = .
nếu ánh xạ T thoả mãn :
− − − −
+ = +
T a u t T a u t a T u t a T u t ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( )) 1 1 2 2 1 1 2 2 , (3.1)
trong đó a1 và a2 ∈ R, thì hệ đó được nói là tuyến tính. Tính chất
(3.1) của hệ tuyến tính, trong điều khiển, còn được gọi là nguyên lý xếp
chồng.
Ví dụ : Xét 1 hệ gồm 1 lò xo c và 1 vật khối lượng m làm 1 ví dụ.
Vật sẽ chuyển động trên trục nằm ngang dưới tác động của lực F (hình 3.1).
Hình 3.1: Ví dụ về một đối tượng tuyến tính
Nếu F được xem như là tín hiệu vào và quãng đường s mà vật đi
được là tín hiệu ra (đáp ứng của hệ) thì theo các tiên đề cơ học của Newton,
tác động vào vật và ngược hướng với F có hai lực cân bằng: Lực cản của lò
xo F1 =cs
trong trường hợp |s| tương đối nhỏ và F2 = m&& s của chuyển động. Với
nguyên lý cân bằng lực ta có ánh xạ T : F t s t ( ) ( ) a mô tả quan hệ vào / ra
của hệ :
ms cs F &&+ = . (3.2a)
Giả sử rằng dưới tác động của lực F1 hệ có đáp ứng s1 và của F2 thì
từ :
&& + =
ms cs F 1 1 1
&& + =
ms cs F 2 2 2
có ngay được
&& && + + + = +
m a s a s c a s a s a F a F ( ) ( ) 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ,
trong đó a1 , a2 là những số thực tuỳ ý . Nói cách khác dưới tác động
của lực a F a F 1 1 2 2 +
vật sẽ đi được một quãng đường là a s a s 1 1 2 2 + . Bởi vậy T thoả mãn
(3.1) và do đó trong trường hợp |s| tương đối nhỏ và lực cản của lò xo được
xác định gần đúng bằng công thức F1 = cs thì hệ thống là xo + vật là một hệ
tuyến tính .
Ngược lại, nếu lực cản lò xo lại được tính theo F1 = cs + ε s3, với c
và ε là 2 hằng số, mà trong thực tế người ta vẫn sử dụng, thì quan hệ vào /
ra của hệ sẽ là :
ms cs s &&+ + ε 3=F (3.2b)
và khi đó (3.2b) không còn thoả mãn nguyên lý xếp chồng (3.1)
&& && + + + + + ≠ + 3 3
m a s a s c a s a s a s a s a F a F ( ) ( ) ( ) 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ε
&& && + + + + + ≠ + 3 3
m a s a s c a s a s a s a s a F a F ( ) ( ) ( ) 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ε
Nói cách khác, dưới tác động của lực a F a F 1 1 2 + thì quãng đường
của vật đi được không phải là a s a s 1 1 2 2 + . Vậy ở trường hợp này hệ có tính
phi tuyến.
III.1.2.Mô hình trạng thái và quỹ đạo trạng thái của Hệ phi
tuyến:
III.1.2.1.Mô hình trạng thái:
Mô hình động của đối tượng, hệ thống phi tuyến được xây dựng từ
quan hệ vào – ra qua việc thêm các biến x1(t), x2 (t), … , xn(t) gọi là biến
trạng thái, sao cho quan hệ giữa vector tín hiệu ra y(t) với n biến này và tín
hiệu vào u(t) chỉ còn lại thuần tuý là một quan hệ đại số. Những biến trạng
thái này, về mặt ý nghĩa vật lý, là những đại lượng mà sự thay đổi của nó sẽ
quyết định tính chất động học của đối tượng.
Ví dụ 1 : Từ mô hình (3.1) của đối tượng lò xo + vật, nếu thêm biến
trạng thái x1 = s , x2 = s& sẽ có:
1 2
(1 0) (1 0). 0.
x
s x F
x −
⎛ ⎞
= = + ⎜ ⎟
⎝ ⎠
và đấy là một phương trình đại số. Ngoài ra còn có phần các phương
trình vi phân bao gồm :
& =
x x 1 2
Suy ra từ định nghĩa về x1 , x2 và :

I.4.2.Các phép biến đổi cơ bản:...........................................................22
I.4.2.1.Phép biến đổi tịnh tiến: ........................................................22
I.4.2.2. Phép quay quanh các trục toạ độ : ......................................22
CHƯƠNG II: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP:....................................................24
II.1. Hệ phương trình động học Robot : ..................................................24
II.1.1. Đặt vấn đề :...............................................................................24
II.1.2. Xác định trạng thái của Robot tai điểm tác động cuối : ...........24
II.1.3. Mô hình động học :...................................................................25
II.1.3.1. Ma trận quan hệ : ...............................................................25
II.1.3.2. Bộ thông số DH : ...............................................................26
II.1.3.3. Thiết lập hệ toạ độ : ...........................................................27
II.1.3.4. Mô hình biến đổi : .............................................................28
II.1.3.5. Phương trình động học : ....................................................29
II.2. Tổng hợp chuyển động Robot : .......................................................30
II.2.1. Nhiệm vụ : ................................................................................30
II.2.2. Bài toán động học ngược :........................................................30
II.2.3. Các phương pháp giải bài toán động học ngược : ....................31
II.3. Động lực học Robot:........................................................................31
II.3.1.Nhiệm vụ và phương pháp phân tích Động lực học Robot: ......31
II.3.2.Vận tốc và gia tốc: .....................................................................33
II.3.3. Động năng tay máy:..................................................................36
II.3.4 .Thế năng tay máy: ....................................................................38
II.3.5.Mô hình động lực học tay máy:.................................................38
II.3.6. Động lực học của cơ cấu tay máy 2 khâu:................................40
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By scrat95
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement