Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hokhanhtruong_gl
#736779 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế mạch tự động kích từ cho động cơ đồng bộ Điện tử công suất
§Ò tµi: ThiÕt kÕ m¹ch tù ®éng kÝch tõ cho ®éng c¬ ®ång bé §iÖn tö c«ng suÊt.
2- 2 -
nghÖ kÝch tõ. ........................................................................................................ 5 1. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn më m¸y............................................................................ 5
2. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh kÝch thÝch ........................................................................ 6
I.2
. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n tæng thÓ, ph©n tÝch ­u, nh­îc ®iÓm cña tõng
ph­¬ng ¸n ®Ó ®i ®Õn lùa chän mét ph­¬ng ¸n thùc thi thiÕt kÕ m¹ch lùcvµ m¹ch ®iÒu khiÓn............................................................................................... 7
1. Giíi thiÖu vÒ m¹ch lùc............................................................................................ 7
2. Chän ph­¬ng ¸n chØnh l­u .................................................................................... 7
3. Giíi thiÖu chung vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn .................................................................. 13
4. Lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn................................................... 15
Ch­¬ng II
:
ThiÕt kÕ m¹ch lùc
........................................................................................... 18
1. TÝnh to¸n chän van ................................................................................................. 182. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn vµ c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p .................... 193. TÝnh to¸n m¹ch tõ MBA ......................................................................................... 19

Ch­¬ng III

: ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn
.................................................................. 22
1.TÝnh to¸n kh©u ®ång pha vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¹ch. ........................ ......... 222.Kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a ....................................................................................... 243. Kh©u so s¸nh........................................................................................................... 254. Kh©u ph¸t xung chïm ............................................................................................ 275. Kh©u khuyÕch ®¹i xung vµ biÕn ¸p xung................................................................. 296- TÝnh to¸n khèi nguån vµ MBA ®ång pha ............................................................... 327. TÝnh to¸n kh©u ph¶n håi ......................................................................................... 33

KÕt luËn
........................................................................................................................... 35
Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................................ 36

lêi giíi thiÖu
- Ngµy nay cïng víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c øng dông cña khoa häc kü thuËt trong c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong c«ng nghiÖp ®iÖn tö th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö cã c«ng suÊt lín còng ®­îc chÕ t¹o ngµy cµng nhiÒu. Vµ ®Æc biÖt c¸c øng dông cña nã vµo c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng hµng ngµy ®· vµ ®ang ®­îc ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ.- Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p cña c«ng nghiÖp th× ngµnh ®iÖn tö c«ng suÊt lu«n ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt. §Æc biÖt víi chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ cña Nhµ n­íc, c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi, n©ng cao ®Ó ®­a c«ng nghÖ tù ®éng ®iÒu khiÓn vµo trong s¶n xuÊt. Do ®ã ®ßi hái
nhiên để đáp ứng được nhu cầu ngày càng nhiều và phức tạp của công nghiệp thì ngành điện tử công suất luôn phải nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Đặc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement