Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pekut3_hokranh_iuanh
#736778 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: ĐIỀU CHỈNH VÀ KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ LÒ ĐIỆN TRỞ
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc
®Ò tµi
®iÒu chØnh vµ khèng chÕ nhiÖt ®é lß ®iÖn trë
1. C¸c sè liÖu cho tr­íc :
NhiÖt ®é lß
400 - 600 (
0
C)
C«ng suÊt ®Þnh møc
40 ( kW )
Tæn hao nhiÖt
10 ( kW )
§iÖn ¸p nguån l­íi
3*380 ( V )
2. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n :Ch­¬ng 1
Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn trë
Ch­¬ng 2
Giíi thiÖu vÒ m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha
Ch­¬ng 3
ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc
Ch­¬ng 4
ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn
KÕt luËn
3. C¸c b¶n vÏ :B¶n vÏ tæng thÓ toµn bé s¬ ®å nguyªn lý m¹ch thiÕt kÕ (c¶ m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ) trªn giÊy vÏ kü thuËt khæ A2.
Trong thực tế công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày, năng lượng nhiệt đóng một vai trò rất quan trọng. Năng lượng nhiệt có thể được dùng để nung nóng, sấy khô... V
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement