Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chaykut3_0238
#736748 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ truyền động một chiều tiristor – động cơ cho hệ thống dịch cực lò quang luyện thiết với công suất của động cơ một chiều
Ñoà aùn toát nghieäp

SV. Toâ Ngoïc Quoác
Tröôøng ÑHBK- HN

GVHD. Cao Vaên Thaønh
2
Chöông 1 : toång quan veà coâng ngheä loø hoà quang, yeâu caàu cuûa truyeàn ñoäng dòch cöïc loø hoà quang luyeän thieác.Chöông 2 : Toång quan veà caùc phöông phaùp ñieàu toác ñoäng cô moät chieàu.Chöông 3 : Toång quan veà caùc sô ñoà chænh löu thyristor.Chöông 4 : Tính choïn sô ñoà ñoäng löïc.Chöông 5 : Thieát keá maïch ñieàu khieån heä kín vaø hôû.
Sau moät thôøi gian laøm vieäc döôùi söï höôùng daãn tröïc tieáp cuûa
thaày cao vaên thaønh em ñaõ hoaøn thaønh ñoà aùn cuûa mình. Nhöng vì khaû naêng vaø thôøi gian coù haïn neân chaéc chaén vaãn coøn sai soùt nhaát ñònh.
Em xin chaân thaønh caûm ôn thaày giaùo Cao Vaên Thaønh ñaõ taän
tình giuùp ñôõ cho em trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn. Em cuõng xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán caùc thaày coâ giaùo trong boä moân thieát bò ñieän - ñieän töû vaø caùc thaày coâ giaùo tröiôøng ñaïi hoïc baùch khoa Haø Noäi ñaõ nhieät tình giaûng daïy, giuùp ñôõ taïo ñieàu khieän trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa em ñeå ñeán ngaøy hoâm nay em hoaøn thaønh ñöôïc nhieäm vuï hoïc taäp cuûa mình.
Em xin chaân thaønh caûm ôn.
Haø Noäi, thaùng 5 naêm 2004
Sinh vieân thieát keá.
Toâ Ngoïc Quoác
truyền động điện một chiều đòi hỏi phải có nguồn điện một chiều với các cấp điện áp khác nhau, vì vậy việc tạo ra những bộ nguồn một chiều thích hợp đã và đang
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement