Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By traitimmuathu2607
#736740 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn
§å ¸n tèt nghiÖp: ThiÕt kÕ m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ba pha Roto d©y quÊn.
§µo Nguyªn Ngäc Líp K9-B1-TB§-§T.
2
kh«ng ®ång bé mét d©y quÊn ®­îc ®Æt ë phÇn Stato, phÇn Roto ®­îc ®Æt d©y
quÊn thø hai, chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi cña R«to vµ Stato thùc hiÖn qua bé truyÒn
trôc vÝt. M¸y ®iÒu chØnh c¶m øng ba pha cã d©y quÊn ba pha t­¬ng tù nh­ d©y
quÊn Stato vµ d©y quÊn Roto cña ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha Roto d©y
quÊn.
D©y quÊn nµy còng t¹o nªn tõ tr­êng quay, søc ®iÖn ®éng c¶m øng tõ ë
Roto kh«ng thay ®æi øng víi mäi vÞ trÝ cña Roto. Søc ®iÖn ®éng s¬ cÊp vµ thø cÊp
lÖch pha nhau nh­ m« t¶ ë h×nh (22-19) ( S¸ch thiÕt kÕ MBA ). V× ®iÖn ¸p thø
cÊp lµ tæng ®iÖn ¸p Stato U
1
vµ ®iÖn ¸p Roto U
2
, nã sÏ biÕn ®æi tõ trÞ sè cùc ®¹i
U
1
+ U
2
®Õn gi¸ trÞ cùc tiÓu U
1
 U
2
; ®ång thêi còng biÕn ®æi gãc pha.
§Ó ®iÖn ¸p kh«ng thay ®æi pha, ng­êi ta ghÐp hai m¸y ®iÒu chØnh pha
ng­îc nhau ë h×nh (22-20) ( S¸ch thiÕt kÕ MBA), ë hai m¸y cã tõ tr­êng quay
ng­îc chiÒu nhau ( Mét v­ît pha, mét chËm pha ), v× vËy ®iÖn ¸p thø cÊp chØ
thay ®æi trÞ sè mµ kh«ng thay ®æi vÒ pha.
H22-20 : ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña m¸y ®iÒu chØnh c¶m øng kÐp
§iÒu chØnh c¶m øng kÐp cã h×nh d¸ng nh­ h×nh (22-22) ( S¸ch thiÕt kÕ
MBA). C¸c vËt liÖu kÕt cÊu ®Òu ®óc b»ng gang hoÆc gia c«ng b»ng c¸ch hµn c¸c
tÊm gang, cÊu t¹o theo kiÓu trôc ®øng. PhÝa Stato cã 36 r·nh mçi r·nh cã 4 thanh
Máy điều chỉnh cảm ứng ba pha là một ứng dụng phổ biến của máy điện không đồng bộ. Với điện áp đưa vào là một giá trị nhất định thì ở đầu ra cho điện áp có thể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement