Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huongc0ng
#736724 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế Động cơ không đồng bộ 1PHA VỚI TỤ KHỞI ĐỘNG VÀ LÀM VIỆC
§å ¸n tèt nghiÖp tk®c k®b 1pha víi tô khëi ®éng vµ lµm viÖc
SVTH:
NguyÔn V¨n Thµnh

2
1. T×m hiÓu c¸c lo¹i ®éng c¬ mét pha
2. TÝnh to¸n m¹ch tõ
3. TÝnh to¸n d©y quÊn
4. TÝnh vµ vÏ c¸c ®Æc tÝnh lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh c¬
Trong thêi gian lµm ®å ¸n thiÕt kÕ nµy t«i ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c«
gi¸o Phan ThÞ HuÖ nªn t«i ®· hoµn thµnh ®­îc néi dung c¸c phÇn tÝnh to¸n thiÕt
kÕ. Nh­ng do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. T«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó tËp ®å ¸n
thiÕt kÕ nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n ThiÕt bÞ ®iÖn
vµ khoa §iÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong qu¸ tr×nh häc tËp. §Æc biÖt lµ c« gi¸o
Phan ThÞ HuÖ
Sinh viªn

NguyÔn V¨n Thµnh
Trong tất cả các loại động cơ hiện nay thì động cơ không đồng bộ công suất nhỏ là một sản phẩm công nghiệp được sử dụng mạnh mẽ trong gần nửa thế kỷ nay. Người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement