Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dragonle_07
#736248 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
2
Môc tiªu cña ®Ò tµi nghiªn cøu lµ:
- T×m hiÓu mét sè qu¸ tr×nh läc sinh häc
- T×m hiÓu vµ nghiªn cøu sö dông mét m« h×nh xö lý n­íc th¶i sinh
ho¹t theo ph­¬ng ph¸p cña NhËt b¶n (Natural circulation system- NCS) cã thÓ
¸p dông ®­îc trong ®iÒu kiÖn ViÖt nam :
-
Nguån gèc hÖ thèng NCS.
-
Nguyªn lý, cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña c¸c bé phËn c¬ b¶n trong
hÖ thèng.
-
KÕt qu¶ thùc nghiÖm.
-
§Ò xuÊt h­íng nghiªn cøu trong t­¬ng lai.

PhÇn 2 . Tæng quan
2.I. S¬ l­îc t×nh tr¹ng « nhiÔm vµ ¶nh h­ëng cña n­íc th¶i ®èi víi
m«i tr­êng xung quanh vµ søc kháe con ng­êi .
N­íc lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu cña mäi ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c hÖ
sinh th¸i bao gåm c¶ con ng­¬×.
ChÊt l­îng n­íc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc sö dông n­íc cho môc ®Ých
g×. NÕu chÊt l­îng n­íc kÐm so víi yªu cÇu sö dông th× tøc lµ n­íc ®· bÞ «
nhiÔm. V× vËy ng­êi ta ®· x©y dùng c¸c lo¹i tiªu chuÈn ®Ó quy ®Þnh chÊt
l­îng n­íc cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau, thÝ dô n­íc dïng cho uèng,
n­íc dïng cho sinh ho¹t, n­íc dïng cho n­íc cÊp, n­íc n«ng nghiÖp, c«ng
nghiÖp .... Nãi chung ng­êi ta sö dông c¸c th«ng sè vÒ tÝnh chÊt vËt lý, ho¸häc
vµ sinh häc ®Ó biÓu hiÖn tÝnh chÊt cña n­íc, thÝ dô:
Ở Việt Nam bảo vệ tài nguyên nước bị cạn kiệt và tránh sự ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng là vấn đề được xã hội quan tâm rất nhiều. Đã có nhiều chí
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement