Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kevis
#736246 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động

-2-
.
lêi nãi ®Çu
rong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ­ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ngµnh c«ng nghiÖp
®iÖn lùc gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi v× ®iÖn n¨ng lµ nguån n¨ng
l­îng ®­îc dïng réng r·i nhÊt trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n.
Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kÐo theo nã lµ nhu
cÇu vÒ ®iÖn n¨ng ngµy mét t¨ng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng do ®ã nã ®ßi hái
ngµnh ®iÖn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn tèi ­u nhÊt. §Æc biÖt lµ c¸c
khu c«ng nghiÖp, c¸c bÕn c¶ng, c¸c ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh, c¸c c«ng tr×nh
qu©n sù…. ®ßi hái ph¶i cung cÊp nguån ®iÖn cã tÝnh liªn tôc vµ èn ®Þnh ,
kh«ng ®Ó bÊt cø sù cè ®¸ng tiÕc nµo x¶y ra. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu
cÇu nãi trªn cÇn ph¶i cã mét “hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng”.
§­îc sù ®Þnh h­íng cña thÇy gi¸o – kü s­ NguyÔn §¨ng Toµn vµ sù nç lùoc
cña b¶n th©n chóng em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “ThiÕt kÕ
hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng” . MÆc dï ®å ¸n ®­îc thùc hiÖn
trong mét thêi gian rÊt ng¾n nh­ng chóng em ®· x©y dùng ®ù¬c m¹ch thùc
nghiÖp víi kÕt qu¶ kh¸ tèt. Tuy vËy, do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ nªn ®å ¸n
nµy khã tr¸nh khái cßn nhiÒu thiÕu sãt. Chóng em rÊt mong muèn nhËn ®­îc
nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó n©ng cao
kiÕn thøc cña m×nh.
Xin c¶m ¬n b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh ®· lu«n ®éng viªn,
gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh häc tËp còng nh­ lµm ®å ¸n tèt nghiÖp.
T
Với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, kéo theo nó là nhu cầu về điện năng ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng do đó nó đòi hỏi ngành điện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement