Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cauvongtuyet_mc
#736243 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy trình công nghệ gia công chi tiết trục Vòi phun bơm cao áp động cơ Điezen D12


2
III.Néi dung thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n.
1. Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt:
Chi tiÕt bµi cho lµ piston b¬m cao ¸p cña ®éng c¬ Diezen D12
.Nhiªm vô cña b¬m cao ¸p lµ t¹o ra dßng nhiªn liÖu cã ¸p suÊt cao ®i vµo
buång nhiªn liÖu d­íi d¹ng s­¬ng mï.Tõ ®ã,ta thÊy r»ng piston ph¶i lµm
viÖc trong m«i tr­êng cã ¸p lùc rÊt lín.Nh­ng yªu cÇu khe hë gi÷a xylanh
vµ piston ph¶i nhá ®Ó nhiªn liÖu kh«ng thÓ ®i ng­îc trë l¹i.VËt liÖu chän
lµm piston ph¶i cã ®é cøng cao,chÞu uèn tèt chän lµ thÐp vßng bi (lß xo),ë
®©y ta chó ý ®Õn ®é trßn cña
8

,®é c«n cña
8

vµ ®é vu«ng gãc gi÷a mÆt
®Çu vµ ®­êng t©m cña chi tiÕt.
*Thµnh phÇn ho¸ häc vµ c¬ tÝnh cña thÐp vßng bi.(S¸ch VËt liÖu häc)
Nguyªn tè
C
Si
Mn
Cr
P
S
Thµnh phÇn(%)
1%
1%
1%
0,5%
%
02
,
0

%
02
,
0

2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt:
Còng nh­ c¸c d¹ng chi tiÕt kh¸c, ®èi víi chi tiÕt trôc tÝnh c«ng nghÖ
cã ý nghÜa quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt còng nh­ ®é
chÝnh x¸c gia c«ng. V× vËy khi thiÕt kÕ cÇn chó ý ®Õn kÕt cÊu:
Chi tiÕt cho d¹ng trôc bËc cã tiÕt diÖn thay ®æi kh«ng lín nªn ta chän
ph«i trßn c¸n nãng.Do kÝch th­íc cña chi tiÕt rÊt nhá nªn viÖc c¸n nãng cã
thÓ thùc hiÖn dÔ dµng trªn c¸c m¸y kh«ng cÇn cã c«ng suÊt lín.Tuy nhiªn,
chi tiÕt nµy yªu cÇu kÜ thuËt rÊt cao nªn tÝnh c«ng nghÖ trong khi gia c«ng
nã lµ thÊp vµ b¾t buéc ph¶i cã nh÷ng qu¸ tr×nh míi.Ch¼ng h¹n,do ®é cøng
rÊt cao 40

45 HRC ,yªu cÇu vÒ ®é th¼ng cÇn chÝnh x¸c nªn b­íc gia c«ng
chuÈn bÞ ph«i cÇn cã nguyªn c«ng n¾n th¼ng vµ ñ, th­êng ho¸ ®Ó lµm gi¶m
®é cøng chi tiÕt th× míi cã thÓ gia c«ng ®­îc.ViÖc gia c«ng lç
3

ë mÆt
®Çu nÕu kÑp trªn m©m cÆp th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®é ®ång t©m cao ®Ó thuËn
lîi cho viÖc lµm chuÈn sau nµy.Cßn lç
3

trªn r·nh th× rÊt khã x¸c ®Þnh
t©m v× nã ph¶i nghiªng so víi lç
4

mét gãc lµ
0
4
vµ cÇn cã ®å g¸ riªng
.Ngoµi ra, bÒ mÆt lµm viÖc
8

yªu cÇu ®é bãng cao
m
R
a

04
,
0

nªn ta ph¶i
mµi nghiÒn míi cã thÓ ®¹t ®­îc.
3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt:
Ngành cơ khí của chúng ta cũng không nằm ngoài guồng quay đó,nhưng làm thế nào để có thể từng bước thay đổi và thay thế dần những máy móc đã không còn hiên đại,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement