Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguonbatthien
#736241 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY SOI RÃNH TỰ ĐỘNG
–— –—
2
ch­¬ng i
giíi thiÖu nguyªn lÝ cña m¸y xoi r
·nh tù ®éng
i. m« t¶ yªu cÇu c«ng nghÖ cña m¸y xoi r
·nh tù ®éng
M¸y xoi r·nh cã yªu cÇu c«ng nghÖ nh­ sau :
Sau khi ®ãng ®iÖn, mòi khoan ®­îc cÊp ®iÖn vµ quay ®øng yªn t¹i mét chç, ta bËt c«ng t¾c K ®Ó chän cho m¸y xoi mét r·nh hay hai r·nh .NÕu ta bËt nót K sang vÞ trÝ 1 tøc lµ chän ch­¬ng tr×nh xoi mét r·nh, nÕu bËt sang vÞ trÝ 2 th× sÏ chän ch­ong tr×nh xoi hai r·nh cho m¸y. Sau khi ®· chän xong, ph«i ®­îc ®­a vµo ®óng vÞ trÝ nhê mét hÖ thèng tõ bªn ngoµi hoÆc cã thÓ lµ do ng­êi vËn hµnh ®­a vµo.
Khi ph«i ®­îc ®­a vµo sÏ cã mét c¶m biÕn vÞ trÝ m
0
c¶m nhËn vµ cho tÝn hiÖu ®iÒu
khiÓn pitt«ng A ho¹t ®éng dÞch chuyÓn tiÕn lªn kÑp chÆt ph«i vµo .Khi ph«i ®· ®uîc kÑp chÆt pitt«ng B ®­îc khëi ®éng vµ ®Èy toµn bé hÖ thèng sang ngang .Mòi khoan quay ®øng yªn cßn ph«i th× ®­îc ®Èy qua lµm cho mòi khoan sÏ t¸c ®éng lªn ph«i t¹o nªn mét r·nh.Sau khi xoi r·nh xong th× pittong B sÏ chuyÓn ®éng lïi vÒ kÐo hÖ thèng trë vÒ nh­ tr­íc ®ã. NÕu ban ®Çu ta chän c«ng t¾c K ë vÞ trÝ 1 tøc lµ thùc hiÖn xoi mét r·nh th× ®Õn ®©y pitt«ng A sÏ nh¶ ra vµ ph«i sÏ ®­îc lÊy ra.Nh­ng nÕu ban ®Çu ta chän ë vÞ trÝ 2 th× sau khi ®· khoan xong mét r·nh pitt«ng A sÏ kh«ng nh¶ ra mµ vÉn gi÷ nguyªn cßn pit«ng C sÏ ®­îc t¸c ®éng ®Èy ph«i lªn tr­íc ®Õn vÞ trÝ khoan r·nh thø hai .Khi ®Õn ®óng vÞ trÝ cÇn xoi pitt«ng C dõng l¹i, tiÕp ®ã pitt«ng B l¹i ho¹t ®éng ®Èy hÖ thèng sang ngang ®Ó cho ph«i ®i qua mòi khoan t¹o r·nh thø hai. Sau khi d· t¹o xong r·nh thø hai pitt«ng B kÐo hÖ thèng trë l¹i ,tiÕp ®ã pitt«ng C ®­îc nh¶ ra kÐo hÖ thèng lïi vÒ nh­ lóc míi khoan xong r·nh thø nhÊt.Vµ khi phitt«ng C ®· ®­îc nh¶ ra th× sÏ ®Õn l­ît pitt«ng A nh¶ ra . Sau ®ã ph«i sÏ ®­îc lÊy ra, hÖ thèng dõng l¹i vµ chê ®­a ph«i míi vµo ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh míi.
S¬ ®å c«ng nghÖ cña m¸y xoi r·nh tù ®éng:
§Ó xÐt tr­êng hîp tæng qu¸t, ta mÆc ®Þnh coi m¸y soi ho¹t ®éng ë tr­êng hîp thø hai, tøc lµ kho¸ K ®ãng sang vÞ trÝ thø 2 . Lùa chän c«ng nghÖ
- Ta chän mét c¶m biÕn vÞ trÝ Mo ®Ó nhËn tÝn hiÖu khi ph«i ®­îc ®­a vµo ®óng vÞ trÝ
vµ ®Ó khëi ®éng pitt«ng A. T¹i c¸c ®Çu vµ cuèi cña mçi pitt«ng A,B,C ta ®Æt c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh a
0
, a
1
, b
0
, b
1
, c
0
, c
1
.C¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh tù phôc håi.
m
o
a
o
a
1
b
o
b
1
c
o
c
1
b
1
b
o
a
1
m
o
a
o
a. S¬ ®å xoi hai r·nh
b.S¬ ®å xoi mét r·nh
Điều khiển logic là một trong những môn học quan trọng của chuyên ngành Tự Động Hoá, môn học cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về các lĩnh vực và th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement