Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kelvin
#736240 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thiết kế Máy tiện ren vít vạn năng
§å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y
2
ChiÒu cao t©m m¸y (mm)Kho¶ng c¸ch 2mòi t©m (mm)§­êng kÝnh vËt gia c«ng D
max
(mm)
Sè cÊp tèc ®é (z) Sè vßng quay:n
min
4n
max
(vßng/phót)
L­îng ch¹y dao däc (mm)L­îng ch¹y dao ngang (mm)C«ng suÊt ®éng c¬ (kw)Lùc ch¹y dao lín nhÊt P
xmax
(N)
P
ymax
(N)
Kh¶ n¨ng c¾t ren Ren quèc tÕ (t
p
)
Ren mo®uyn (m) Ren anh (n) Ren pitch (D
p
)
200
1400
400
23
12,5
42000
0,07
44,16
0,035
42,0
10
35305400
1
4192
0,5
448
24
42
96
41
200
1500
400
21
11,5
41200
0,082
41,59
0,027
40,527
34305400
160700320
12
44
41980
0,06
41,07
0,04
40,78
4,5
30008100
NhËn xÐt : So s¸nh ®Ò tµi thiÕt kÕ víi c¸c m¸y trªn ta thÊy m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T620 cã c¸c ®Æc tÝnh t­¬ng tù . VËy ta m¸y T620 lµm m¸y chuÈn cho viÖc thiÕt kÕ m¸y m¬Ý .II-ph©n tÝch m¸y chuÈn -m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T6201.S¬ ®å ®éng häc m¸y a. XÝch tèc ®é :- XÝch nèi tõ ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt N=10 kw sè vßng quay n=1450 vg/ph, qua bé truyÒn ®ai vµo hép tèc ®é lµm quay trôc chÝnh (VII) -
L­îng di ®éng tÝnh to¸n ë 2 ®Çu xÝch lµ : n
®c¬
4n
tc
.XÝch tèc ®é cã
®­êng quay vµ ®­êng quay nghÞch. Mçi ®­êng truyÒn khi tíi trôc chÝnh bÞ t¸ch ra lµm ®­êng truyÒn
-
§­êng truyÒn trùc tiÕp tíi trôc chÝnh cho ta tèc ®é cao
-
§­êngtruyÒn tèc ®é thÊp ®i tõ trôc IV-V-VI-VII
Ph­¬ng tr×nh xÝch ®éng biÓu thÞ kh¶ n¨ng biÕn ®æi tèc ®é cña m¸y

34
56

47
29

88
22
V
88
22
VI
54
27

45
45

45
45

1450(vg/ph).
260
145
II III
55
21
IV
tc

39
51

38
38

43
65
Tõ ph­¬ng tr×nh trªn ta thÊy: -§­êng tèc ®é cao vßng quay thuËn cã 6 cÊp tèc ®é 2x3x1= 6 -§­êng tèc ®é thÊp vßng quay thuËn cã 24 cÊp tèc ®é
2x3x2x2x1= 24
Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement