Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sad_daytv9999
#736236 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng Bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tôm
–2–
vµo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau, phôc vô lîi Ých cña con ng­êi. Tõ rÊt l©u, chóng ta ®· biÕt øng dông vai trß cña vi sinh vËt trong c¸c ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm, n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, y häc, m«i tr­êng...
Trong nh÷ng n¨m qua, nu«i trång thuû s¶n ®· cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc c¶ vÒ
s¶n l­îng, diÖn tÝch, vµ c¶ ®a d¹ng vÒ ®èi t­îng nu«i, gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn møc sèng cho ng­ d©n.
Tuy nhiªn, ë n­íc ta, sù ph¸t triÓn cña ngµnh thuû s¶n vÉn lµ sù ph¸t triÓn tù
ph¸t, Ýt cã quy ho¹ch vµ ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò m«i tr­êng nu«i ch­a cã biÖn ph¸p xö lý th­êng xuyªn vµ thÝch hîp nªn m«i tr­êng n­íc nu«i t«m c¸ cã nguy c¬ bÞ « nhiÔm nghiªm träng dÞch bÖnh cã c¬ héi ph¸t triÓn. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng vµ s¶n l­îng t«m c¸. Tr­íc ®©y, ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, ng­êi ta sö dông ho¸ chÊt. Tuy nhiªn, ngoµi t¸c dông mong muèn, c¸c ho¸ chÊt cßn g©y nh÷ng t¸c h¹i ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng vµ c¶ con ng­êi. Cô thÓ lµ l­îng chÊt kh¸ng sinh sö dông cßn tån d­ trong m«i tr­êng thuû sinh, tÝch tô c¸c trong vËt nu«i, ¶nh h­ëng ®Õn an toµn thùc phÈm. §ã lµ rµo c¶n lín trong viÖc xuÊt khÈu thuû s¶n, g©y thiÖt h¹i c¶ vÒ kinh tÕ vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi.
H­íng tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®· vµ ®ang lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ
®óng ®¾n nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm s¹ch vµ ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i. ViÖc chän gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó xö lý m«i tr­êng n­íc nu«i t«m lµ hÕt søc quan träng. Ph­¬ng ph¸p sö dông chÕ phÈm sinh häc chøa c¸c vi sinh vËt mang nh÷ng ®Æc tÝnh cÇn thiÕt ®Ó xö lý m«i tr­êng n­íc nu«i t«m, t¨ng kh¶ n¨ng ®Ò kh¸ng cña t«m ®ang ®­îc sö dông thµnh c«ng ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. HiÖn nay, chÕ phÈm sinh häc ®· vµ ®ang ®­îc nghiªn cøu, øng dông t¹i ViÖt Nam vµ b­íc ®Çu ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan.
Trong ®ît thùc tËp nµy, t«i ®­îc nhµ tr­êng ph©n c«ng thùc tËp t¹i ViÖn c«ng
nghÖ sinh häc – ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ ViÖt Nam. D­íi sù h­íng dÉn cña TS. Vâ ThÞ Thø, t«i ®­îc giao ®Ò tµi: “ Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn ®Õn qu¸ tr×nh lªn men tÜnh chñng Bacillus sö dông ®Ó s¶n xuÊt chÕ phÈm xö lý m«i tr­êng nu«i t«m”. §©y lµ mét ®Ò tµi cã øng dông thùc tÕ trong ®iÒu kiÖn nu«i trång thuû s¶n ë n­íc ta.
PhÇn I:
Tæng Quan
I. Vi sinh vËt vµ vai trß cu¶ chóng trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng
I.1. §Æc ®iÓm chung cña vi sinh vËt
Vi sinh vËt lµ tªn gäi chung ®Ó chØ tÊt c¶ c¸c sinh vËt cã h×nh thÓ bÐ nhá,
muèn thÊy râ ®­îc ng­êi ta ph¶i sö dông tíi kÝnh hiÓn vi.
Vi sinh vËt kh«ng ph¶i lµ mét nhãm riªng biÖt trong sinh giíi, chóng thËm chÝ
thuéc vÒ nhiÒu giíi sinhvËt kh¸c nhau. Gi÷a c¸c nhãm cã thÓ kh«ng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Chóng cã chung c¸c ®Æc ®iÓm sau:
I.1.1. KÝch th­íc nhá bÐ.
Vi sinh vËt cã kÝch th­íc v« cïng nhá bÐ, ®¬n vÞ ®Ó ®o kÝch th­íc cña chungs
lµ micromet, 1mm = 10
–3
mm. ChÝnh v× kÝch th­íc nhá bÐ nh­ vËy nªn diÖn tÝch bÒ
mÆt cña mét tËp ®oµn vi sinh vËt lµ rÊt lín.
Hướng tới sự phát triển bền vững đã và đang là chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn nhằm tạo ra các sản phẩm sạch và đặc biệt là sản xuất không làm ảnh hưởng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement