Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoasom
#736081 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS
§å ¸n tèt nghiÖp
DÞch vô v« tuyÕn gãi chung GPRS
NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn
§TVT2-K42
2
4.2 Giao thøc héi tô phô thuéc m¹ng con SNDCP (Subnetwork Dependent Convergenc Protocol) .....................................................................................................................................54
4.2.1 Tæng quan ......................................................................................................................544.2.2. C¸c dÞch vô nguyªn thuû ..............................................................................................554.2.3 C¸c chøc n¨ng dÞch vô ...................................................................................................554.2.4 C¸c chøc n¨ng giao thøc ................................................................................................564.2.5 C¸c ®Þnh d¹ng SNDCP...................................................................................................63
4.3 Giao thøc líp LLC ................................................................................................................64
4.3.1 Tæng quan ......................................................................................................................644.3.2 CÊu tróc líp LLC ...........................................................................................................654.3.3 CÊu tróc khung LLC ......................................................................................................664.3.4.Tr­êng ®Þa chØ (Address Field)......................................................................................674.3.5 Tr­êng ®iÒu khiÓn..........................................................................................................684.3.6 C¸c khung LLC yªu cÇu vµ ®¸p øng ..............................................................................694.3.7 Trao ®æi d÷ liÖu..............................................................................................................72
a. Thñ tôc thiÕt lËp ......................................................................................................................724.4 B¸o hiÖu trong m¹ng GPRS ..................................................................................................76
4.4.1 B¸o hiÖu MS-SGSN........................................................................................................774.4.2 B¸o hiÖu SGSN-HLR .....................................................................................................774.4.3 B¸o hiÖu SGSN-MSC/VLR ............................................................................................774.4.4. B¸o hiÖu SGSN-EIR......................................................................................................784.4.5 B¸o hiÖu SGSN-SMS-GMSC hoÆc SGSN-SMS-IWMSC ...............................................784.4.6. B¸o hiÖu GSN-GSN. .....................................................................................................784.4.7 B¸o hiÖu GGSN-HLR ....................................................................................................79
4.5. KÕt nèi víi m¹ng d÷ liÖu gãi PDN sö dông giao thøc IP.....................................................79
4.5.1 M« h×nh kÕt nèi víi PDP ...............................................................................................804.5.2 Truy cËp Intranet, Internet qua GRPS............................................................................80
Ch­¬ng V: TruyÒn d÷ liÖu trªn m¹ng GPRS ...........................................................................................83
5.1 Qu¶n lý di ®éng ....................................................................................................................83
5.1.1 C¸c tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh qu¶n lý di ®éng.................................................................835.1.2 ChuyÓn ®æi tr¹ng th¸i ....................................................................................................845.1.3 Quan hÖ gi÷a SGSN vµ MSC/VLR ................................................................................855.1.4 Chøc n¨ng kÕt nèi m¹ng (Attach)..................................................................................855.1.5 Chøc n¨ng rêi m¹ng.......................................................................................................86
5.2 Chøc n¨ng qu¶n lý vÞ trÝ........................................................................................................875.3 Trao ®æi vµ ®Þnh tuyÕn gãi....................................................................................................87
5.3.2 Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng (ACTIVE)....................................................................................885.3.3 C¸c chøc n¨ng ho¹t ho¸, söa ®æi, ng­ng ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP. .................................885.3.4 §Þnh tuyÕn vµ trao ®æi gãi .............................................................................................895.3.5 ChuyÓn tiÕp d÷ liÖu ........................................................................................................895.3.6 ThÝch nghi ®Çu cuèi gãi .................................................................................................89
5.4 NhËn thùc vµ mËt m· ............................................................................................................90
5.4.1 MËt m· th«ng tin (Ciphering) ........................................................................................905.4.2 NhËn thùc.......................................................................................................................91
5.5 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu trªn GPRS......................................................................................92
5.5.1 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu cña mét MS trong HPLMN víi mét PDN bªn ngoµi .............935.5.2 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu cña mét MS chuyÓn vïng víi mét PDN .................................935.5.3 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu tõ MS ®Õn MS qua cïng mét SGSN. ......................................945.5.4 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu MS-MS qua c¸c GGSN kh¸c nhau .........................................94
Như các công nghệ khác, sau gần 20 năm phát triển, thông tin di động thế hệ hai bắt đầu bộc lộ những khiếm khuyết của nó khi nhu cầu dịch vụ truyền dữ liệu và c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement